facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
3/2013
vol. 100
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Udział stresu w patogenezie trądziku

Anita Rokowska-Waluch
,
Marcin Cybulski
,
Jakub Żurawski
,
Ewa Mojs
,
Mariola Pawlaczyk

Przegl Dermatol 2013, 100, 154–159
Data publikacji online: 2013/07/01
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wprowadzenie. Przewlekły stres psychologiczny jest ważnym czynnikiem patogenetycznym trądziku, natomiast stres psychologiczny wywołany trądzikiem generuje problemy w życiu emocjonalnym i społecznym. Do negatywnych skutków psychologicznych choroby należą: lęk, depresja, obniżona samoocena, wycofanie społeczne i obniżenie jakości życia.

Cel pracy. Ocena zależności między nasileniem objawów trądziku i stresu psychologicznego, porównanie nasilenia stresu psychologicznego u chorych na trądzik z grupą odniesienia osób zdrowych oraz porównanie stylów radzenia sobie ze stresem w obu grupach.

Materiał i metodyka. W badaniu wzięło udział 76 chorych na trądzik pospolity, w tym 18 mężczyzn i 58 kobiet w wieku 18–34 lat. Grupę kontrolną stanowiło 40 zdrowych ochotników (18 mężczyzn i 22 kobiety) w wieku 20–34 lat. Stan dermatologiczny określono przy użyciu skali IGA (ang. Investigator’s Global Assessment). Do oceny nasilenia stresu emocjonalnego wykorzystano Skalę oceny ponownego przystosowania społecznego (ang. Social Readjustment Rating Scale – SRRS), a do oceny stylu radzenia sobie ze stresem zastosowano Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych (ang. Coping Inventory for Stressful Situations – CISS). Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą oprogramowania PASW Statistics SPSS v. 20.

Wyniki. Ocena zależności pomiędzy nasileniem objawów trądziku i stresu psychologicznego nie wykazała istotnej statystycznie różnicy między stanem klinicznym a stopniem nasilenia stresu w grupie badanej. Ocena stylów radzenia sobie ze stresem chorych na trądzik wykazała istotnie wyższe wyniki dla stylu skoncentrowanego na unikaniu w porównaniu z grupą kontrolną.

Wnioski. Liczba stresujących wydarzeń nie jest decydującym czynnikiem wpływającym na stan kliniczny chorych. Ryzyko wystąpienia oraz na­silenie choroby psychosomatycznej mogą zależeć od odporności na stres i stylu radzenia sobie ze stresem.

Introduction. Chronic psychological stress is an important factor of acne pathogenesis, and the mental stress induced by acne causes emotional and social problems. Negative psychological effects of acne are: anxiety, depression, reduction in social functioning and decreased quality of life.

Objective. To evaluate the correlation between acne severity and intensity of psychological stress, to compare the intensity of psychological stress in acne patients and healthy volunteers, and to compare the methods of coping with stress in both groups.

Material and methods. The study group consisted of 76 acne patients: 18 men and 58 women, aged from 18 to 34 years. 40 healthy volunteers (18 men and 22 women aged from 20 to 34 years) served as the control group. Psychological stress was analysed using the Social Readjustment Rating Scale (SRRS), whereas the methods of coping with stress were assessed with the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS). The results were analysed statistically using PASW Statistics SPPS v. 20.

Results. There was no statistically significant difference between the clinical state and the intensity of stress in the patient group. The evaluation of methods of coping with stress showed a significantly higher rate for avoidance-oriented coping among acne patients.

Conclusions. The number of stressful events is not a factor determining the severity of acne. The risk of a psychosomatic disease and its severity may depend on tolerance of stress and methods of coping with stress.
słowa kluczowe:

trądzik, stres© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.