eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
Wytyczne dla Autorów

Informacje ogólne

Dwumiesięcznik „Przegląd Dermatologiczny” jest organem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne (kliniczne i doświadczalne), poglądowe, kazuistyczne, listy do Redakcji. „Przegląd Dermatologiczny” publikuje również informacje z życia Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego - komunikaty (do 100 słów).
Prace nadsyłane do Redakcji są recenzowane (formularz recenzyjny) przez dwóch niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
Artykuły oryginalne można zgłaszać do publikacji wyłącznie w języku angielskim, pozostałe artykuły w języku polskim lub angielskim. Do publikacji przyjmowane są wyłącznie artykuły przesłane za pośrednictwem elektronicznego panelu redakcyjnego: http://www.editorialsystem.com/pden/login/.

Wymogi dotyczące struktury artykułu
Tekst prac oryginalnych powinien być podzielony na: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metodykę, wyniki, omówienie i wnioski. Prace opisujące przypadki kliniczne powinny być podzielone na: wprowadzenie, cel pracy, opis przypadku, wnioski.
Streszczenie w pracach oryginalnych powinno zawierać od 200 do 250 słów w układzie: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metodyka, wyniki i wnioski; w pracach kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów.
Streszczenie prac kazuistycznych powinno zawierać: wprowadzenie, cel pracy, opis przypadku, wnioski. Prace przygotowane w języku polskim powinny zawierać tytuł oraz streszczenie w języku angielskim, natomiast prace publikowane w języku angielskim - tytuł i streszczenie w języku polskim.
Dla każdej pracy należy przygotować od 3 do 5 słów kluczowych opisujących przedmiot pracy (zgodnie z Index Medicus Medical Subject Headings – MeSH).
W pracy można stosować tylko standardowe skróty. Należy unikać skrótów w tytule i streszczeniu. Pierwsze użycie skrótu w tekście musi być wyjaśnione, chyba że jest to standardowa jednostka miary.
Miary długości, wysokości, ciężaru i objętości należy podawać w systemie jednostek metrycznych (metr, kilogram, litr) lub ich ułamków dziesiętnych. Temperatury podaje się w stopniach Celsjusza, ciśnienie tętnicze w milimetrach słupa rtęci. Wszystkie wyniki pomiarów hematologicznych lub biochemicznych zamieszcza się wraz z podaniem norm w systemie metrycznym według Międzynarodowego Systemu Jednostek (SI).
Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 15 stron (jedna strona – 1800 znaków), kazuistycznych 5 stron (łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami oraz streszczeniami).
Plik z artykułem nie powinien zawierać żadnych informacji pozwalających na identyfikację autora pracy (double-blind review process).

Materiał ilustracyjny
Ryciny oraz tabele należy przygotować w oddzielnych plikach. Wykresy traktowane są jak ryciny. Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł powinni uzyskać zgodę na ich wykorzystanie od autorów pracy lub od wydawnictwa, w którym się one ukazały, a w podpisie zaznaczyć ich pochodzenie. Podpisy pod materiałami ilustracyjnymi powinny być przesłane w języku polskim i angielskim.

Piśmiennictwo
Spis piśmiennictwa należy ułożyć i oznaczyć numerami według kolejności cytowania prac w tekście. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów), pierwsze litery imion, pełny tytuł pracy pisany małymi literami, nazwę czasopisma w skrócie według Index Medicus, rok, tom, stronę pierwszą i ostatnią. Jeśli liczba autorów przekracza sześć, po szóstym nazwisku zamieszcza się „i inni”. Przy pracach oddzielnych (książki) należy umieścić nazwisko (nazwiska) autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania. Gdy cytowany jest rozdział z pracy zbiorowej, należy podać autora (autorów), tytuł rozdziału, tytuł pracy zbiorowej, redaktora (redaktorów), wydawcę, miejsce wydania, rok, tom i strony, na których przedstawiane jest dane zagadnienie.
Przykłady
– artykuły:
David M., Tsukrov B., Adler B., Hershko K., Pavlotski F., Rozenman D. i inni: Actinic damage among patients with psoriasis treated by climatotherapy at the Dead Sea. J Am Acad Dermatol 2005, 52, 445-450.
– książki:
Odds F.C.: Candida and candidiosis. Baillier Tindal, London, 1988.
– rozdziały:
Anderson R.R.: Optics of the skin. [w:] Clinical photomedicine. H.W. Lim, N.A. Soter (red.), Mercel Dekker, Inc., New York, 1993, 19-35.
Pozycje piśmiennictwa należy podać jedna pod drugą.

Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek stylistycznych oraz dokonywania koniecznych skrótów bez porozumienia z autorem. W otrzymanej korekcie autor powinien poprawić tylko rzeczywiste błędy drukarskie. Wraz z pracą w elektronicznym panelu redakcyjnym powinny zostać zamieszczone wszystkie dokumenty wymagane przez Redakcję, wypełnione i podpisane.

Wymagania etyczne

Gdy praca ma charakter doświadczalny, badania są prowadzone u ludzi, autorzy powinni wskazać, czy zastosowane procedury były zgodne z Deklaracją Helsińską z 1975 roku, zmienioną w 2000 roku (w sprawie zasad etycznych w środowisku medycznym i zakazu ujawniania nazwiska pacjenta, inicjałów lub szpitala) oraz norm etycznych właściwej komisji do spraw badań na ludziach (zarówno instytucjonalnych, jak i krajowych). Autorzy prezentujący opisy przypadków są zobowiązani do nieujawniania danych osobowych pacjentów. W przypadku zdjęć, w razie jakichkolwiek wątpliwości, że obraz niewystarczająco chroni anonimowość pacjenta, jego zgoda jest wymagana do publikacji.

Konflikt interesów
Oczekujemy od autorów opisania źródeł finansowania badań, roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie badań, oraz ewentualnego wpływu organizacji finansującej na treść artykułu. Należy również ujawnić inne relacje (takie jak zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria, płatna ekspertyza) stanowiące potencjalnie źródło konfliktu interesów w odniesieniu do złożonego artykułu.

Prawa autorskie
© Polish Dermatological Association. To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.

Polityka Redakcji
Informujemy, że tzw. guest autorship (umieszczenie jako autora pracy osoby, która nie brała udziału w jej przygotowywaniu bądź której udział był minimalny), a także tzw. ghostwriting (niezamieszczenie jako współautora lub w podziękowaniu osoby, której udział w powstaniu pracy był znaczący) są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.

Proces recenzowania
Zarejestrowane w panelu redakcyjnym prace wysyłane są do 2–3 niezależnych ekspertów do oceny naukowej. Nadesłane prace są przyjmowane do publikacji po pozytywnej opinii niezależnych recenzentów. „Przegląd Dermatologiczny” wykorzystuje double blind (podwójnie ślepy) proces recenzowania, w którym autorzy nie znają tożsamości recenzentów, a recenzenci nie znają tożsamości autorów. Proces oceny trwa zwykle 2–4 miesięcy.

Standardy etyczne i procedury
Wydawnictwo Termedia jest zobowiązane do spełnienia i przestrzegania standardów etycznych zachowań na wszystkich etapach procesu publikacji. Podążamy ściśle za wytycznymi stowarzyszeń branżowych, takich jak Komisja Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (ICMJE) i Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (WAME), które wyznaczają standardy i wytyczne w zakresie najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.
Zgłaszając eksperymenty na zwierzętach, autorzy powinni wskazać, czy przestrzegano standardów instytucjonalnych i krajowych dotyczących opieki i stosowania zwierząt laboratoryjnych. Dalsze wskazówki na temat etyki badań na zwierzętach można znaleźć w wytycznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Redaktorów Weterynarii "Wytyczne dotyczące etyki i dobrostanu zwierząt".

Obowiązki i zakres odpowiedzialności autorów
Autor jest zobowiązany do przygotowania i wysłania artykułu, zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych dla autorów. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia uzupełnionych oświadczeń, które będą obejmowały: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca dotychczas nieopublikowana w innym miejscu), integralności praw autorskich innych osób, oświadczenie o braku konfliktu interesów lub jego określenie, a także zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszystkich finansowych i osobistych relacji, które mogłyby być postrzegane jako objaw uprzedzeń lub stronniczości ich pracy.

Obowiązki i zakres odpowiedzialności recenzentów
Artykuły są wybierane do publikacji w systemie double blind (podwójnie ślepej) selekcji i publikowane w systemie otwartego dostępu. Recenzent ocenia pracę przez system elektroniczny na podstawie pytań przygotowanych do konkretnego tytułu. Recenzent może również wysłać indywidualne uwagi odnoszące się do treści artykułu.

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Redakcji (Redaktora Naczelnego)
Redakcja odpowiada za decyzję, które z artykułów zostają przyjęte do publikacji. Redakcja działa w zrównoważony, obiektywny i sprawiedliwy sposób, podczas wykonywania swoich obowiązków, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe