facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank

Wytyczne dla Autorów

Informacje ogólne


Dwumiesięcznik „Przegląd Dermatologiczny” jest organem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne (kliniczne i doświadczalne), poglądowe, kazuistyczne, listy do Redakcji. „Przegląd Dermatologiczny” publikuje również informacje z życia Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego - komunikaty (do 100 słów).


Prace nadsyłane do Redakcji są recenzowane (formularz recenzyjny) przez dwóch niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).


Wszystkie artykuły można zgłaszać do publikacji wyłącznie w języku angielskim. Do publikacji przyjmowane są wyłącznie artykuły przesłane za pośrednictwem elektronicznego panelu redakcyjnego: http://www.editorialsystem.com/pden/login/.Wymogi dotyczące struktury artykułu


Tekst prac oryginalnych powinien być podzielony na: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metodykę, wyniki, omówienie i wnioski. Prace opisujące przypadki kliniczne powinny być podzielone na: wprowadzenie, cel pracy, opis przypadku, wnioski.


Streszczenie w pracach oryginalnych powinno zawierać od 200 do 250 słów w układzie: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metodyka, wyniki i wnioski; w pracach kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów.


Streszczenie prac kazuistycznych powinno zawierać: wprowadzenie, cel pracy, opis przypadku, wnioski. Prace przygotowane w języku polskim powinny zawierać tytuł oraz streszczenie w języku angielskim, natomiast prace publikowane w języku angielskim - tytuł i streszczenie w języku polskim.


Dla każdej pracy należy przygotować od 3 do 5 słów kluczowych opisujących przedmiot pracy (zgodnie z Index Medicus Medical Subject Headings – MeSH).


W pracy można stosować tylko standardowe skróty. Należy unikać skrótów w tytule i streszczeniu. Pierwsze użycie skrótu w tekście musi być wyjaśnione, chyba że jest to standardowa jednostka miary.


Miary długości, wysokości, ciężaru i objętości należy podawać w systemie jednostek metrycznych (metr, kilogram, litr) lub ich ułamków dziesiętnych. Temperatury podaje się w stopniach Celsjusza, ciśnienie tętnicze w milimetrach słupa rtęci. Wszystkie wyniki pomiarów hematologicznych lub biochemicznych zamieszcza się wraz z podaniem norm w systemie metrycznym według Międzynarodowego Systemu Jednostek (SI).


Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 15 stron (jedna strona – 1800 znaków), kazuistycznych 5 stron, listów do Redakcji 2 stron (łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami oraz streszczeniami).


Plik z artykułem nie powinien zawierać żadnych informacji pozwalających na identyfikację autora pracy (double-blind review process).Materiał ilustracyjny


Ryciny oraz tabele należy przygotować w oddzielnych plikach. Wykresy traktowane są jak ryciny. Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł powinni uzyskać zgodę na ich wykorzystanie od autorów pracy lub od wydawnictwa, w którym się one ukazały, a w podpisie zaznaczyć ich pochodzenie. Podpisy pod materiałami ilustracyjnymi powinny być przesłane w języku polskim i angielskim.Piśmiennictwo


Spis piśmiennictwa należy ułożyć i oznaczyć numerami według kolejności cytowania prac w tekście. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów), pierwsze litery imion, pełny tytuł pracy pisany małymi literami, nazwę czasopisma w skrócie według Index Medicus, rok, tom, stronę pierwszą i ostatnią. Jeśli liczba autorów przekracza sześć, po szóstym nazwisku zamieszcza się „i inni”. Przy pracach oddzielnych (książki) należy umieścić nazwisko (nazwiska) autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania. Gdy cytowany jest rozdział z pracy zbiorowej, należy podać autora (autorów), tytuł rozdziału, tytuł pracy zbiorowej, redaktora (redaktorów), wydawcę, miejsce wydania, rok, tom i strony, na których przedstawiane jest dane zagadnienie.


Przykłady


– artykuły:


David M., Tsukrov B., Adler B., Hershko K., Pavlotski F., Rozenman D. i inni: Actinic damage among patients with psoriasis treated by climatotherapy at the Dead Sea. J Am Acad Dermatol 2005, 52, 445-450.


– książki:


Odds F.C.: Candida and candidiosis. Baillier Tindal, London, 1988.


– rozdziały:


Anderson R.R.: Optics of the skin. [w:] Clinical photomedicine. H.W. Lim, N.A. Soter (red.), Mercel Dekker, Inc., New York, 1993, 19-35.


Pozycje piśmiennictwa należy podać jedna pod drugą.Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek stylistycznych oraz dokonywania koniecznych skrótów bez porozumienia z autorem. W otrzymanej korekcie autor powinien poprawić tylko rzeczywiste błędy drukarskie. Wraz z pracą w elektronicznym panelu redakcyjnym powinny zostać zamieszczone wszystkie dokumenty wymagane przez Redakcję, wypełnione i podpisane.Wymagania etyczne


Wszystkie badania eksperymentalne z udziałem chorych i/lub ochotników lub na zwierzętach wymagają zgody komisji bioetycznej. W przypadku badań medycznych z udziałem ludzi obowiązują zasady Deklaracji Helsińskiej Światowego Stowarzyszenia Lekarzy o etycznych zasadach prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi, włącznie z badaniami na możliwym do zidentyfikowania ludzkim materiale biologicznym i danych, w jej aktualnym brzmieniu (obecnie z 2013 roku), a w odniesieniu do doświadczeń na zwierzętach zasady Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing, and Education, wydane przez New York Academy of Sciences – Ad Hoc Committee on Animal Research.


Autorzy powinni uzyskać zgodę właściwej komisji ds. etyki w nauce na przeprowadzenie badania i podpisaną świadomą zgodę każdej osoby biorącej udział w badaniu. Zgoda komisji bioetycznej jest też wymagana w przypadku prac na ludzkim materiale biologicznym oraz dokumentacji zawierającej dane pozwalające na identyfikację pacjentów (także w pracach retrospektywnych).


Informacje takie powinny być umieszczone w rozdziale „Materiał i metody”.


Autorzy prac są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych chorych. W przypadku zdjęć, w razie jakichkolwiek wątpliwości, że obraz niewystarczająco chroni anonimowość pacjenta, jego zgoda jest wymagana do publikacji.Konflikt interesów


Oczekujemy od autorów opisania źródeł finansowania badań, roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie badań, oraz ewentualnego wpływu organizacji finansującej na treść artykułu. Należy również ujawnić inne relacje (takie jak zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria, płatna ekspertyza) stanowiące potencjalnie źródło konfliktu interesów w odniesieniu do złożonego artykułu.Prawa autorskie


© Polish Dermatological Association. To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.


Właściciel czasopisma w wybranych sytuacjach zezwala autorowi (autorom) na posiadanie praw autorskich, ale tylko i wyłącznie za zgodą właściciela czasopisma. O taką zgodę autor powinien zwrócić się do Redaktora Naczelnego.Polityka Redakcji


Informujemy, że tzw. guest autorship (umieszczenie jako autora pracy osoby, która nie brała udziału w jej przygotowywaniu bądź której udział był minimalny), a także tzw. ghostwriting (niezamieszczenie jako współautora lub w podziękowaniu osoby, której udział w powstaniu pracy był znaczący) są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.Proces recenzowania


Zarejestrowane w panelu redakcyjnym prace wysyłane są do 2–3 niezależnych ekspertów do oceny naukowej. Nadesłane prace są przyjmowane do publikacji po pozytywnej opinii niezależnych recenzentów. „Przegląd Dermatologiczny” wykorzystuje double blind (podwójnie ślepy) proces recenzowania, w którym autorzy nie znają tożsamości recenzentów, a recenzenci nie znają tożsamości autorów. Proces oceny trwa zwykle 2–4 miesięcy.© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.