eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
Standardy etyczne i procedury
Standardy etyczne i procedury Wydawnictwo Termedia jest zobowiązane do spełnienia i przestrzegania standardów etycznych zachowań na wszystkich etapach procesu publikacji. Podążamy ściśle za wytycznymi stowarzyszeń branżowych, takich jak Committee on Publication Ethics (COPE), International Committee of Medical Journal Editors (ICJME) i World Association of Medical Editors (WAME), które wyznaczają standardy i wytyczne w zakresie najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań. Zgłaszając eksperymenty na zwierzętach, autorzy powinni wskazać, czy przestrzegano standardów instytucjonalnych i krajowych dotyczących opieki i stosowania zwierząt laboratoryjnych. Dalsze wskazówki na temat etyki badań na zwierzętach można znaleźć w wytycznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Redaktorów Weterynarii "Wytyczne dotyczące etyki i dobrostanu zwierząt". Obowiązki i zakres odpowiedzialności autorów Autor jest zobowiązany do przygotowania i wysłania artykułu, zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych dla autorów. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia uzupełnionych oświadczeń, które będą obejmowały: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca dotychczas nieopublikowana w innym miejscu), integralności praw autorskich innych osób, oświadczenie o braku konfliktu interesów lub jego określenie, a także zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszystkich finansowych i osobistych relacji, które mogłyby być postrzegane jako objaw uprzedzeń lub stronniczości ich pracy. Obowiązki i zakres odpowiedzialności recenzentów Artykuły są wybierane do publikacji w systemie double blind (podwójnie ślepej) selekcji i publikowane w systemie otwartego dostępu. Recenzent ocenia pracę przez system elektroniczny na podstawie pytań przygotowanych do konkretnego tytułu. Recenzent może również wysłać indywidualne uwagi odnoszące się do treści artykułu. Obowiązki i zakres odpowiedzialności Redakcji (Redaktora Naczelnego) Redakcja odpowiada za decyzję, które z artykułów zostają przyjęte do publikacji. Redakcja działa w zrównoważony, obiektywny i sprawiedliwy sposób, podczas wykonywania swoich obowiązków, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.