facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
Standardy etyczne i procedury
Standardy medyczne i procedury

Wydawnictwo Termedia zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Committee on Publication Ethics (COPE), International Committee of Medical Journal Editors (ICJME) and World Association of Medical Editors (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.

Korekta językowa

Zmiany w pracy po korekcie językowej powinny być ograniczone tylko do błędów drukarskich; inne zmiany będą naliczone autorom. Aby zachować płynność procesu publikacji prace po korekcie językowej powinny zostać sprawdzone przez autorów i odesłane w ciągu 48h drogą elektroniczną, faksem lub pocztą kurierską. Jeśli wydawca nie otrzyma odpowiedzi od autorów w ciągu 10 dni, uznaje się, że artykuł nie wymaga poprawek i zostanie opublikowany.

Obowiązki i odpowiedzialność autorów

Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję czasopisma. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.

Kryteria autorstwa i/lub kto powinien być wymieniony jako współpracownik

Wydawnictwo Termedia w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf

Obowiązki i odpowiedzialność recenzentów

Artykuły są recenzowane zgodnie z modelem "single blind review" i publikowane w systemie otwartego dostępu (open access). Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego czasopisma. Recenzent może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.

Obowiązki i odpowiedzialność redaktorów

Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w wyważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.

Polityka dotycząca plagiatu

Plagiat to używanie słów, tabel, zdjęć lub pomysłów innych osób i przedstawianie ich jako własnych. Taka działalność jest formą oszustwa. Może przybierać różne formy, od celowego poszukiwania korzyści akademickich poprzez powielanie pracy innych osób, po przypadkowe kopiowanie ze źródła bez uzyskania zgody posiadacza praw.

Redakcja nie zaakceptuje pracy wykorzystującej ghostwriting lub guest authorship oraz ujawni wszelkie tego typu praktyki, w szczególności przejawy nieuczciwości naukowej (łamania lub narażania zasad etycznych skutecznych w badaniach naukowych) oraz plagiat. Za plagiat w stosunku do wcześniej opublikowanych prac (iThenticate - sprawdzanie plagiatu). Manuskrypty, które zostaną uznane za splagiatowane, będą podlegać sankcjom plagiatowym: natychmiastowym odrzuceniu przesłanego manuskryptu lub opublikowanego artykułu, zakazowi przesyłania nowych materiałów.

Polityka dotycząca reklam

Wszystkie ogłoszenia powinny być zatwierdzone przez właściciela czasopisma, wydawcę lub Redaktora Naczelnego. Reklamy są oddzielną sekcją od treści. Reklama w czasopiśmie wydawcy nie stanowi gwarancji ani poparcia danego produktu, usługi, firmy ani twierdzeń zawartych w takiej reklamie przez wydawcę, redaktorów lub właściciela czasopisma. Reklama jest wyraźnie odróżniona od treści redakcyjnych. Wszystkie reklamy powinny identyfikować reklamodawcę za pomocą znaku towarowego lub podpisu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za rzeczywiste, bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe.

Polityki dotyczące badań na ludziach i populacjach wrażliwych (dzieci)

Autorzy powinni przestrzegać zasad przedstawionych w Deklaracji Helsińskiej Światowego Towarzystwa Medycznego (www.wma.net). Manuskrypt powinien zawierać oświadczenie, że praca została zatwierdzona przez odpowiednie komisje rewizyjne instytucji lub komisje etyczne oraz że wszyscy uczestnicy-ludzie wyrazili świadomą zgodę. Nie należy publikować informacji identyfikacyjnych, w tym nazwisk pacjentów, inicjałów lub numerów szpitali.

Populacje wrażliwe (dzieci) wymagają specjalnej ochrony podczas badań. Naukowcy muszą rozważyć dodatkowe kwestie etyczne lub problemy wynikające z pracy z osobami potencjalnie narażonymi. W przypadkach, w których badania obejmują grupy potencjalnie narażone, na przykład dzieci, osoby starsze lub osoby dorosłe z trudnościami w uczeniu się, należy dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać dobrowolnie udzieloną świadomą zgodę, którą aktywnie wyrazili uczestnicy lub ich przedstawiciele prawni.


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.