facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2009
vol. 96
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wartość fototypu skóry w przewidywaniu odczynu fototoksycznego po doustnym i kąpielowym zastosowaniu psoralenu u pacjentów przed planowaną PUVA-terapią

Alina Chabior

Przegl Dermatol 2009, 96, 255–263
Data publikacji online: 2009/09/01
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wprowadzenie. Przed rozpoczęciem fototerapii konieczna jest ocena wrażliwości skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Dotychczas w wielu ośrodkach stosuje się klasyfikację fototypów skóry zaproponowaną w 1975 roku przez Fitzpatricka. Ocena fototypu na podstawie reakcji skóry na 30-minutową ekspozycję na słońce po raz pierwszy w okresie lata stała się przydatna do oszacowania początkowych dawek promieniowania ultrafioletowego podczas fototerapii. Od tego czasu ukazało się wiele prac badających zależność między fototypem skóry i jej wrażliwością na promieniowanie ultrafioletowe.
Cel pracy. Celem pracy było określenie przydatności oznaczania fototypu skóry jako parametru wrażliwości na UVA po miejscowym lub doustnym zastosowaniu psoralenu.
Materiał i metodyka. Do badania zakwalifikowano 317 osób w wieku 10–78 lat. Oceniano fototyp skóry zgodnie z klasyfikacją Fitzpatricka. U 281 pacjentów wykonano próbę fototoksyczną po 2 godzinach od przyjęcia 5-metoksypsoralenu w dawce 1,2–1,4 mg/kg m.c., a u 36 osób bezpośrednio po 20-minutowej kąpieli w roztworze 8-metoksypsoralenu (1 mg/l, 37°C). Wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Wykazano istotną statystycznie korelację między fototypem skóry a minimalną dawką fototoksyczną (ang. minimal phototoxic dose – MPD). Średnia MPD wynosiła 2630 mJ/cm2, a oznaczone wartości mieściły się w przedziale 1000–6000 mJ/cm2. Stwierdzono szeroki zakres wartości MPD wśród osób z tym samym fototypem skóry oraz znaczny stopień identycznych wartości w sąsiednich fototypach. Wykazano istotnie większe wartości MPD po doustnym podaniu 5-MOP niż po kąpieli w roztworze 8-MOP. Nie wykazano istotnego związku między wynikami testów świetlnych a wiekiem i płcią badanych. Wyniki prób świetlnych nie różniły się między grupą pacjentów a grupą kontrolną.
Wnioski. Znaczna zmienność osobnicza MPD u pacjentów z identycznym typem skóry wskazuje na konieczność przeprowadzania testów świetlnych przed rozpoczęciem fototerapii. Ocena fototypu skóry według Fitzpatricka nie jest wystarczająca do ustalenia optymalnej dawki UVA podczas fotochemoterapii.

Introduction. The assessment of cutaneous sensitivity to UV radiation is necessary prior to phototherapy. The classification of phototype proposed by Fitzpatrick in 1975 is a method still used in many dermatology centres. The patient’s skin phototype depends on the individual past history of solar induced erythema and tanning after 30 minutes of first summer sun exposure and has proved useful for estimating the initial dose of ultraviolet radiation in phototherapy. Since that time many papers on the relation between skin phototype and skin sensitivity to ultraviolet radiation have been reported. objective. The purpose of this study was to assess the usefulness of skin phototype evaluation as a parameter of UVA sensitivity after oral or topical administration of psoralen in patients before PUVA therapy.
Material and methods. Three hundred and seventeen persons, aged 10-78 years, were enrolled into the study. The skin phototype was recorded according to Fitzpatrick’s classification. The MPD was determined in 281 patients by phototesting 2 h after ingestion of 5-MOP, given in standard doses of 1.2-1.4 mg/kg or directly after 20-min 8-MOP bath (1 mg/l, 37°C) in 36 subjects. Parametric and non-parametric statistical tests were used.
Results. There was a significant correlation between skin phototype and MPD value. Mean MPD value was 2630 mJ/cm2 (range from 1000 to 6000 mJ/cm2). Our results demonstrated a very wide range of MPD within subjects with identical skin type and a considerable overlap in the MPD values among neighbouring skin phototypes. The MPD determined after ingestion of 5-MOP was significantly higher than after 8-MOP bath. Age and gender did not substantially influence the results of phototesting. There was no significant difference in results of phototests in patients before phototherapy and those in healthy volunteers.
Conclusion. Our results indicate significant individual differences in the MPD values in patients with identical skin types, which indicates the necessity of phototesting before phototherapy. Fitzpatrick’s classification of skin phototype alone is not enough to establish the initial dose of UVA before photochemotherapy.
słowa kluczowe:

fototyp skóry, minimalna dawka fototoksyczna, fotochemoterapia© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.