eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wiedza młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowotarskiego na temat chorób układu krążenia i ich profilaktyki

Maria Zięba
,
Anna Obuchowicz

Data publikacji online: 2013/03/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Rozpowszechnienie chorób układu krążenia uzależnionych w znacznej mierze od stylu życia świadczy o niewystarczającej wiedzy
i niskiej świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz o potrzebie prowadzenia edukacji w tym zakresie dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Edukacja zdrowotna powinna wskazać młodym ludziom możliwości dokonywania prozdrowotnych wyborów i dzięki temu wpływać
na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.
Cel. Celem pracy było poznanie wiedzy uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowotarskiego na temat chorób układu krążenia
i ich profilaktyki.
Materiał i metody. Badaniami ankietowymi, przeprowadzonymi od listopada 2007 do czerwca 2008 roku, objęto 859 uczniów w wieku
16–19 lat. Narzędziem badawczym był autorski anonimowy kwestionariusz ankiety. Za odpowiedzi na poszczególne pytania przydzielono
punkty zgodnie z ustalonym kluczem. Maksymalnie respondent mógł uzyskać 54 punkty. W opracowaniu statystycznym zastosowano
metody analizy log-liniowej oraz analizy regresji wielokrotnej, przyjmując za poziom istotności statystycznej wartość p < 0,05.
Wyniki. Większość młodzieży klas II powiatu nowotarskiego posiadała mierną (70%) lub niedostateczną (8%) wiedzę na temat chorób
cywilizacyjnych i ich profilaktyki. Jednocześnie 41,3% badanych pozytywnie oceniła poziom własnej wiedzy, a 29% respondentów oceniła
swoją wiedzę jako niepełną i wymagającą dalszego kształcenia w tym zakresie.
Wnioski. Czynnikami warunkującymi wyższy poziom wiedzy badanych uczniów na temat wybranych zagadnień zdrowotnych były: uczęszczanie
do liceum, płeć żeńska oraz występowanie obciążeń zdrowotnych zwłaszcza w pokoleniu dziadków. Miejsce zamieszkania (miasto/
wieś) nie miało związku z poziomem wiedzy zdrowotnej uczniów.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 88–97

Introduction. The spread of cardiovascular diseases related mostly to lifestyle proves that the knowledge and health awareness of society
is insufficient. It also indicates the need of education of children, teenagers and adults about the issue. Health education should remind
teenagers about possibilities of making pro-health choices, and due to this improve the state of health of society.
Aim. The aim of the study was to learn about the knowledge of the 2nd grade secondary school students in Nowy Targ county about
cardiovascular diseases and their prevention.
Material and methods. Survey studies were conducted from November 2007 to June 2008 among 859 students aged 16–19 years old. The
research tool was the author’s anonymous questionnaire survey. For answers to particular questions students got points according to the
key. The maximum number of points that the respondent could get was 54. Log-linear analysis and multiple regression analysis were used for
the purpose of statistical development, with p < 0,05 as the level of statistical significance.
Results. The majority of the 2nd grade teenagers of Nowy Targ county possessed mediocre knowledge (70%) or insufficient knowledge(8%)
of cardiovascular diseases and their prevention. In the same time, 41.3% of the surveyed graded their knowledge level positively, while 29%
of the respondents considered it as incomplete and requiring further education about the issue.

Conclusions. Factors determining a higher level of knowledge of the students surveyed about the health issues were: attending a high
school, female gender and burden of disease, especially in grandparents’ generation. Place of living (town/village) had no relation to the
state of health knowledge of the students.
Nursing Topics 2013; 21 (1): 88–97

słowa kluczowe:

wiedza o zdrowiu; edukacja zdrowotna; choroby układu krążenia; młodzież

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe