eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wiedza pielęgniarek w zakresie pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych

Maria Kózka
1
,
Anna Nawalana
1
,
Anna Majda
1
,
Alina Wermińska
1

1.
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Wstęp. Diagnoza kliniczna składa się z kilku etapów: wywiadu, badania fizykalnego, a także z badań diagnostycznych, wśród których najczęściej wykonywane są badania analityczne. Wyniki badań analitycznych mają istotny wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta, dlatego ważne jest profesjonalne przygotowanie personelu pielęgniarskiego i przestrzeganie obowiązujących procedur w tym zakresie.


Cel. Celem pracy była ocena wiedzy pielęgniarek w zakresie pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych.


Materiały i metody. Badaniem objęto 188 pielęgniarek zatrudnionych w dwóch wybranych szpitalach województwa małopolskiego. Do zebrania danych wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety.


Wyniki. Badane pielęgniarki prezentowały dostateczny poziom wiedzy na temat zasad pobierania materiału biologicznego od pacjenta. Zdecydowana większości badanych wiedzę w tym zakresie uzyskała w ramach samokształcenia i szkoleń wewnątrzszpitalnych. Osoby z wykształceniem magisterskim oraz uczestniczące w szkoleniach z zakresu pobierania materiału do badań biologicznych uzyskały istotnie statystycznie więcej punktów z pytań oceniających ich wiedzę w porównaniu z pozostałymi uczestnikami badania. Pielęgniarki dostrzegały potrzebę uczestnictwa w szkoleniach wewnątrzzakładowych prowadzonych przez pracowników laboratorium.


Wnioski. Badane pielęgniarki, mimo że deklarowały znajomość zasad obowiązujących podczas pobierania materiału biologicznego, uzyskały dostateczny wynik z pytań oceniających poziom ich wiedzy. Wyrażały chęć podnoszenia kwalifikacji w tym obszarze.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 34–39


  


Introduction. Clinical diagnosis consists of several stages: medical history, physical examination and with diagnostic investigations, among which analytical examinations are most popular. Analytical results have a significant impact on the evaluation of the patient’s health, therefore it is important to prepare professional nurses and compliance with available medical procedures.


Aim. The aim of this study was to assess the knowledge of nurses in the collection of biological material for laboratory testing.


Material and methods. In the study took part 188 nurses working in two malone hospitals. The author’s questionnaire has been used to collect the data.


Results. The knowledge of respondents about the rules for collecting biological material was sufficient. Most respondents reported that the knowledge of the correct principles blood collection gain from the self education and training hospital. Masters and nurses which participated in training about the rules for collecting biological material gained significantly more points from questions assess knowledge in comparison with the other participants in the study. The nurses reported the need to participate in training/courses carried out by the staff from the laboratory.


Conclusion. Respondents declared knowledge of the rules for the collection of biological material, despite they achieved a sufficient level of knowledge. They declared willingness to increase their skills in this area.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 34–39


 

słowa kluczowe:

pielęgniarka; materiał biologiczny; badania laboratoryjne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe