eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wiedza uczniów na temat skutków uzależnienia od marihuany

Małgorzata Marcysiak
,
Magdalena Diabelec
,
Małgorzata Zagroba
,
Miłosz Marcysiak
,
Bożena Ostrowska
,
Ewa Wiśniewska
,
Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Marihuana obok alkoholu i papierosów jest najczęściej stosowaną przez młodzież substancją psychoaktywną. Sięga po nią coraz
częściej młodzież w wieku szkolnym, a wiek inicjacji się obniża. To, co jeszcze kilka lat temu zdawało się być młodzieżową lub środowiskową
modą, z której wyrastano, dziś jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, wychowawczych i zdrowotnych.

Cel pracy. Ustalenie poziomu wiedzy uczniów na temat skutków uzależnienia od marihuany.

Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone wśród 90 uczniów gimnazjum w Ciechanowie. Metodą badań był sondaż diagnostyczny,
techniką badawczą - ankieta, a narzędziem - autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki. Z badań wynika, że najwięcej (83,3%) uczniów posiadało niski poziom wiedzy na temat skutków uzależnienia od marihuany.
Średnim poziomem wykazywało się 15,6%, a wysokim tylko 1,1% badanych. Analizując wiedzę uczniów na temat fizycznych skutków
uzależnienia od marihuany, największy (84,4%) odsetek uczniów posiadał niską wiedzę, średnią - 15,6%, a wysoką - 2,2% uczniów. Wyższy
poziom wiedzy wykazywali uczniowie na temat skutków psychicznych, gdzie odsetek osób o wysokim poziomie wynosił 14,4%.
Poziom średni uzyskało 27,8% uczniów, natomiast niski 57,8%. Występuje związek między wiekiem uczniów a poziomem ich wiedzy. Im
młodsi uczniowie, tym wyższy poziom wiedzy. Płeć uczniów nie wpływa istotnie na poziom wiedzy dotyczący skutków uzależnienia od
marihuany.

Wnioski:

1. Ze względu na niski poziom wiedzy na temat skutków zażywania marihuany istnieje konieczność prowadzenia edukacji w tym zakresie,
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów w wieku 14 i 15 lat.

2. Istnieje potrzeba uświadomienia uczniom, że najlepszym źródłem wiedzy na temat szkodliwości marihuany mogą być przedstawiciele
zawodów medycznych, a w szczególności pielęgniarka szkolna, do której uczniowie mają łatwy dostęp.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 191-197

Introduction. Marihuana is together with alcohol and cigarettes the most often used psychoactive substancy among teenagers. It the
school students who more and more often try marihuana and the average age of initiation is getting lower. What seemed to be a fashion
years ago, today is the most important social, health and educative problem.

Aim of the study. To find out the level of students’ knowledge on results of marihuana addiction.

Material and methods. The research was conducted among 90 students of Junior School in Ciechanów. A survey with author’s own
questions was a method and the tool.

Results. The research say that the higher number (83.3%) of students represented low level of knowledge on marihuana addiction; 15.6%
represented medium level and only 1.1% high level. Having analysed students’ knowledge on physical results of marihuana addiction, the
highest (84.4%) percentage of students represented low level of any knowledge, 15.6 medium and 2.2 high. The psychological results of
addiction were known to 14.4% of students (high level), 27.8% (medium level), 57.8% low level. There is a link between the students’ age and
the level of their knowledge. The younger the students, the higher the level of their knowledge. Students’ sex does not have any influence on
their level of knowledge on the marihuana addiction results.
Conclusions:

1. Because of the low level of students’ knowledge, there is need to provide and conduct education in that field. The group which should
be particularly taken care of is of those aged 14 and 15.

2. There is need to make students aware that the group which is the best reliable source on the marihuana harmfulness is medical representatives,
especially the school nurse who is easily available at school.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 191-197
słowa kluczowe:

uzależnienie; marihuana; uczniowie

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe