eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Właściwości psychometryczne kwestionariusza doświadczeń z dzieciństwa (KDD-58) służącego do oceny nasilenia traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa i okresu dorastania – opracowanie wstępne

Rafał Styła
,
Oksana Makoveychuk

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (1): 15-30
Data publikacji online: 2018/04/20
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel
Wykazano, że trauma doznana w okresie dzieciństwa jest powiązana z wieloma negatywnymi konsekwencjami obserwowanymi w życiu dorosłym, m.in. z rozwojem zaburzeń psychicznych takich jak zaburzenia lękowe, depresja i zaburzenia psychotyczne. Niestety w Polsce brak jest narzędzia służącego do pomiaru tej zmiennej, które byłoby łatwo dostępne i posiadałoby sprawdzone właściwości psychometryczne. Celem niniejszego projektu badawczego było stworzenie i określenie właściwości psychometrycznych nowego narzędzia – Kwestionariusza Doświadczeń z Dzieciństwa (KDD-58) służącego do pomiaru nasilenia traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa.

Metody
Wersja eksperymentalna narzędzia składała się ze 120 pozycji. Badanie pilotażowe przeprowadzono w grupie 50 uczestników. W oparciu o wstępne badanie wybrano najbardziej rzetelne pozycje. Wersja właściwa kwestionariusza składa się z 58 pozycji testowych i 7 podskal. W celu sprawdzenia rzetelności i trafności narzędzia przeprowadzono drugie badanie. Uczestniczyło w nim 30 osób z diagnozą schizofrenii oraz 30 osób zdrowych, które wypełniły KDD-58, skróconą wersję Kwestionariusza Dzieciństwa oraz Kwestionariusz Ogólnej Oceny Funkcjonowania (KOOF-58).

Wyniki
Rzetelność całej skali KDD-58 mierzona współczynnikiem α Cronbacha wyniosła 0,92. Dla sześciu z siedmiu podskal współczynnik ten wahał się między 0,77 a 0,92. Wyłącznie dla podskali „Niestabilność otoczenia” wyniósł on 0,54. Wyniki KDD-58 silnie i negatywnie korelowały ze skróconą wersją Kwestionariusza Dzieciństwa oraz umiarkowanie i pozytywnie z Kwestionariuszem Ogólnej Oceny Funkcjonowania (KOOF-58). Ponadto analizy statystyczne wykazały, że nasilenie traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa wśród osób z diagnozą schizofrenii jest istotnie statystycznie wyższe niż w grupie osób zdrowych (d = 0,92).

Wnioski
Wyniki badania wskazują na satysfakcjonującą rzetelność i trafność KDD-58. Ograniczeniem projektu jest wielkość i skład próby.Purpose
It has been shown that childhood trauma is associated with many negative outcomes in adulthood. Unfortunately, there is no psychometrically sound and readily available tool that can be used in Poland to measure this variable. The purpose of this work was to create and determine psychometric parameters of a newly developed Childhood Experiences Questionnaire (CEQ-58) to measure the intensity of traumatic events in childhood.

Methods
Initially the questionnaire consisted of 120 items. The pilot study involved 50 participants. Based on the results of this preliminary study, the most reliable items were chosen. The final version of the questionnaire consisted of 58 items and 7 subscales. The participants in the second study were 30 people diagnosed with schizophrenia and 30 people from a healthy control group who filled in the CEQ-58, Childhood Questionnaire and Global Assessment of Functioning Questionnaire.

Results
The reliability of the CEQ-58 questionnaire measured by Cronbach’s α coefficient was 0.92. For six of the seven subscales this coefficient ranged from 0.77 to 0.92. Only for the “environmental instability” subscale did it reach 0.54. CEQ-58 strongly and negatively correlated with a shortened version of the Childhood Questionnaire and moderately and positively correlated with the Global Assessment of Functioning Questionnaire. Moreover, statistical analyses revealed that the intensity of traumatic events among people diagnosed with schizophrenia was significantly higher than in healthy subjects (d = 0.92).

Conclusions
The results of the study indicate satisfactory reliability and validity of CEQ-58. The limitations of the project are the quantity and the composition of the research sample.

słowa kluczowe:

schizofrenia, kwestionariusz, dziecięca trauma psychiczna, znęcanie się, zaniedbanie

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.