facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2011
vol. 98
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ niskich nierumieniotwórczych dawek promieniowania ultrafioletowego B na ekspresję reduktazy metylenotetrahydrofolianowej w skórze

Aleksandra Lesiak
,
Karolina Wódz-Naskiewicz
,
Rafał Pawliczak
,
Michał Rogowski-Tylman
,
Anna Sysa-Jędrzejowska
,
Joanna Narbutt

Przegl Dermatol 2011, 98, 7–12
Data publikacji online: 2011/03/04
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wprowadzenie . Promieniowanie ultrafioletowe (ultraviolet radiation – UVR) jest jednym z głównych czynników zaangażowanych w proces fo­to­kancerogenzy. Powszechnie uznany jest fakt niszczenia folianów przez ekspozycję na promieniowanie UVA, jednakże do chwili obecnej nie został do końca wyjaśniony wpływ promieniowania UVB na stężenie tych związków. Dane z piśmiennictwa sugerują, że foliany, a zwłaszcza ich metabolit 5-metylenotetrahydrofolian, jest niezbędny w procesach na­praw­czych zmian w DNA zachodzących pod wpływem UVR. Reduktaza metylenotetrahydrofolianowa (methylenetetrahydrofolate reductase – MTHFR) jest enzymem odgrywającym istotną rolę w metabolizmie folianów.

Cel pracy . Ocena wpływu promieniowania UVB na ekspresję MTHFR w skórze.

Materiał i metodyka . Badaniem objęto cztery grupy zdrowych wolontariuszy. Pierwszą grupę stanowiły osoby naświetlane nierumieniotwórczymi dawkami UVB przez 10 kolejnych dni (10 × 0,7 MED – całe ciało). Grupę drugą stanowili wolontariusze eksponowani również przez 10 kolejnych dni na nierumieniotwórcze dawki UVB, a następnie naświetlani aplikowaną miejscowo (10 × 10 cm, skóra pośladka) wysoką dawką 3 MED UVB. Kolejną grupę ochotników poddawano ekspozycji jedynie na pojedynczą, miejscowo aplikowaną dawkę 3 MED. Grupę kontrolną stanowiły osoby nienaświetlane. U wszystkich wolontariuszy pobierano biopsje ze skóry pośladka, w których oceniano ekspresję MTHFR przy zastosowaniu metody Western blot.

Wyniki . Ekspresja MTHFR była istotnie wyższa w grupie naświetlanej przez 10 kolejnych dni nierumieniotwórczymi dawkami UVB w porównaniu z ekspresją tego białka u wolontariuszy eksponowanych przewlekłe przez 10 kolejnych dni na nierumieniotwórcze dawki UVB, a następnie naświetlanych w obrębie skóry pośladka dawką 3 MED (p < 0,05).

Wnioski . Wzrost ekspresji MTHFR występujący pod wpływem niskich przewlekłych dawek UVB może być dowodem na fotoprotekcyjne właściwości folianów.

Introduction . Ultraviolet radiation (UVR) is one of the major factors involved in skin photocarcinogenesis. Although it is well known that UVA can destroy foliate, the effect of UVB on foliate status is still not clear. Some data indicate that foliates, especially their metabolite 5-methyltetrahydrofolate, can protect DNA against UV-induced strand breaks. Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) plays an essential role in the foliate metabolic pathway.

Objective . To assess the expression of MTHFR in UVB exposed skin.

Material and methods . The study consisted of 4 groups of healthy individuals who were whole-body UVB irradiated for 10 days with 0.7 MED on each occasion, or whole-body irradiated as before followed by a single high dose of UVB (10 × 10 cm), or were irradiated only with a single dose of UVB (3 MED) on a small area of the body, or were not irradiated. Skin biopsies were taken from all participants and MTHFR expression was assessed (Western blot).

Results . MTHFR expression was significantly higher in the volunteers who were whole-body irradiated for 10 days compared to the subjects who were whole-body irradiated for 10 days followed by a single 3 MED UVB dose (p < 0.05).

Conclusion . The enhanced expression of MTHFR in human skin under repeated low doses of UVB might be evidence of the photoprotective properties of foliates.
słowa kluczowe:

promieniowanie ultrafioletowe, ekspresja MTHFR, fotoprotekcja© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.