eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ nowotworu szyjki macicy na jakość życia kobiet

Anna Coutelle
1
,
Ewa Perkowska
2
,
Jolanta Lewko
2
,
Aleksandra Perkowska
3
,
Dominika Tabaka
4

  1. One Placement SA, Carouge, Szwajcaria
  2. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska
  3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
  4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Emila Biernackiego w Augustowie, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(2): 69–77
Data publikacji online: 2023/07/25
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp:
Rak szyjki macicy jest nadal jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych i społecznych w Polsce. Aktualnie możliwości leczenia wydłużają całkowity bezobjawowy czas przeżycia, jednak wszystkie podjęte działania wpływają w dużej mierze na jakość życia chorych. Celem pracy była ocena jakości życia kobiet z nowotworem szyjki macicy oraz porównanie tych wyników z wynikami kobiet zdrowych.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w grupie 101 kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy. Grupę kontrolną stanowiło 100 kobiet zdrowych. Do oceny jakości życia wykorzystano dwa kwestionariusze standardowe Europejskiej Organizacji Badania i Leczenia Raka (EORTEC): QLQ-C30 i QLQ-C24, oraz autorski kwestionariusz ankiety socjometrycznej.

Wyniki:
Uzyskane wyniki wskazują, że jakość życia w grupie kobiet zdrowych była lepsza niż w grupie chorych. Wykazano, że badane, które były aktywne zawodowo częściej źle funkcjonowały fizycznie, kobiety najsłabiej wykształcone częściej odczuwały zmęczenie, a respondentki, które lepiej postrzegały swój obraz ciała częściej pozostawały aktywne seksualnie. Z kolei badane będące aktywne seksualnie lepiej oceniały ogólny stan zdrowia.

Wnioski:
Jakość życia kobiet z nowotworem szyjki macicy w porównaniu z jakością życia kobiet zdrowych ulega pogorszeniu. Nowotwór szyjki macicy w największym stopniu negatywnie wpływa na funkcjonowanie fizyczne i seksualność pacjentek. Czynniki kliniczne i socjodemograficzne, takie jak aktywność zawodowa, brak wykształcenia, negatywna ocena obrazu ciała i ogólnego stanu zdrowia, predysponują do nasilonych objawów pogarszających jakość życia kobiet leczonych z powodu nowotworu szyjki macicy.Introduction:
Cervical cancer is one of the most serious health and social problems in Poland. The aim of the thesis was to assess the quality of life of women with cervical cancer and to compare these results with a group of healthy women.

Material and methods
The research was carried out in a group of 101 women who were treated for cervical cancer. The control group consisted of 100 healthy women. Two standard questionnaires of the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTEC) were used to assess the quality of life: QLQ-C30 and QLQ-C24, as well as the proprietary sociometric questionnaire.

Results:
The obtained results indicate that the quality of life in the group of healthy women was better than in the group of patients. It was shown that professionally active patients more often exhibited poor physical functioning, the least educated women experienced fatigue more often, and the respondents who perceived their body image better more often remained sexually active. On the other hand, those who remained sexually active more often reported a better assessment of their general health.

Conclusions:
The quality of life of women with cervical cancer deteriorates compared to that of healthy women. Cervical cancer has the greatest negative impact on the physical functioning and sexuality of patients. Clinical and sociodemographic factors such as professional activity, lack of education, negative body image assessment, and general health condition predispose patients to severe symptoms, deteriorating the quality of life in women treated for cervical cancer.

słowa kluczowe:

jakość życia, nowotwór szyjki macicy, EORTC

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.