eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2018
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ wybranych czynników sercowo-naczyniowych na bezpieczeństwo i skuteczność dożylnego leczenia trombolitycznego u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu w codziennej praktyce w szpitalu w rejonie wiejskim

Aleksandra Wach-Klink
,
Karol Paciura
,
Alicja Zwadowska
,
Małgorzata Adamczak
,
Wioletta Strojewska
,
Tadeusz Frańczak-Prochowski

Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (3): 232–240
Data publikacji online: 2018/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Nieprawidłowości w badaniu kardiologicznym i elektrokardiograficznym (EKG) często występują u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu (AIS).

Cel pracy
Ocena zależności między wybranymi czynnikami sercowo-naczyniowymi a odległym wynikiem leczenia, obecnością zmian krwotocznych (HT), objawowych krwotoków śródmózgowych (SICH) i umieralnością pacjentów rasy kaukaskiej z AIS leczonych trombolizą dożylną (i.v.) w rutynowej praktyce klinicznej.

Materiał i metody
Prospektywnie oceniano dane 286 pacjentów pod względem wpływu czynników sercowo-naczyniowych i zmian w echokardiografii przezklatkowej (TTE) na bezpieczeństwo i skuteczność trombolizy i.v.

Wyniki
W analizowanej grupie migotanie przedsionków (AF) występowało u 35,3%, a udar kardiogenny u 31,5% pacjentów. Nieprawidłowy pierwszy zapis EKG (p = 0,02) i obecność AF (p = 0,002) częściej stwierdzano u pacjentów z niekorzystnym wynikiem leczenia (zmodyfikowana skala Rankina, mRS 3–6 pkt) oraz u pacjentów, którzy zmarli w ciągu 3 miesięcy obserwacji (odpowiednio p = 0,02, p = 0,004). Jedynie mediana skali NIHSS w momencie przyjęcia była związana z udarem kardiogennym (p = 0,01). Nie zaobserwowano istotnych różnic w odległym wyniku leczenia, częstości występowania SICH oraz śmiertelności między podgrupami pacjentów z udarem kardiogennym i udarami o innej etiologii. Analiza wieloczynnikowa wykazała wpływ AF na długoterminowy niekorzystny wynik leczenia (p = 0,02) i śmiertelność (p = 0,04).

Wnioski
Migotanie przedsionków jest silnym predyktorem niekorzystnego odległego wyniku leczenia oraz zgonu u pacjentów z AIS leczonych za pomocą trombolizy i.v. w rutynowej praktyce lekarskiej. Konieczne są dalsze badania oceniające funkcję serca u pacjentów z udarem poddawanych trombolizie i.v.Introduction
Cardiac and electrocardiography (ECG) abnormalities are common in acute ischemic stroke (AIS) patients.

Aim of the research
To evaluate the relationship between selected cardiovascular factors and the long-term outcome, the presence of hemorrhagic transformation (HT), symptomatic intracerebral hemorrhage (SICH) and mortality in Caucasian patients with AIS treated with intravenous thrombolysis (i.v. thrombolysis) in routine practice.

Material and methods
We prospectively evaluated 286 stroke patients in terms of the impact of cardiovascular factors and changes in the transthoracic echocardiogram (TTE) on the safety and effectiveness of intravenous (i.v.) thrombolysis.

Results
In the analyzed group we found atrial fibrillation (AF) in 35.3% of patients and cardiogenic stroke in 31.5% of patients. The first abnormal ECG (p = 0.02) and the presence of AF (p = 0.002) were higher in patients with an unfavorable outcome (modified Rankin Scale, 3–6 points) and in patients who died within 3 months’ follow-up (p = 0.02, p = 0.004 respectively). Only median NIHSS score at the time of admission was associated with cardiogenic stroke (p = 0.01). There was no impact of TTE findings on safety and efficacy of i.v. thrombolysis. No significant differences in the long-term outcome, HT and SICH rates and mortality between the subgroups of patients with cardiogenic stroke and patients with other types of strokes were observed. Multivariate analysis showed the impact of AF on the long-term unfavorable outcome (p = 0.02) and mortality rate (p = 0.04).

Conclusions
Atrial fibrillation is a strong predictor of unfavorable long-term outcome and death in patients with AIS treated with i.v. thrombolysis in routine practice. Further studies assessing cardiac function in patients undergoing i.v. thrombolysis are needed.

słowa kluczowe:

czynniki sercowo-naczyniowe, znaleziska echokardiografii, udar niedokrwienny mózgu, rt-PA

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe