eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na poziom wiedzy zdrowotnej starszych osób wobec problemu zakażeń szpitalnych

Urszula Kwapisz

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Z dostępnych badań gerontologicznych wynika, że Polska już w latach 70. XX w. przekroczyła próg tak zwanej „starości demograficznej”,
co spowodowało wiele problemów medycznych, społecznych i ekonomicznych. U starszych osób spostrzega się zjawisko wielochorobowości,
a także nietypowy przebieg choroby i przedłużenie okresu rekonwalescencji. Nakładanie się negatywnych zjawisk starzenia
i przewlekły charakter schorzeń wpływają na wzrost oczekiwań w dziedzinie prewencji, edukacji i opieki pacjentów geriatrycznych. Ostatnie
spostrzeżenia wskazują coraz bardziej na potrzebę opracowań programowych dotyczących zapobiegania negatywnym skutkom chorób
i zakażeń szpitalnych. W obecnej sytuacji istnieje konieczność rozwoju edukacji gerontologicznej (geragogiki), która według amerykańskich
badaczy jest skupiona na edukacji jako środku doskonalenia jakości życia osób w starszym wieku.

Cel pracy. Celem badań była subiektywna ocena wybranych psychospołecznych aspektów zdrowia i poziom wiedzy zdrowotnej osób
hospitalizowanych w starszym wieku.

Materiał i metody. Badania wykonano za pomocą kwestionariusza wśród 51 osób (35 kobiet, 16 mężczyzn) w starszym wieku - 60.-79.
rok życia, po leczeniu szpitalnym (interna). Kwestionariusz posłużył do oceny stanu zdrowia w aspekcie fizycznym, funkcji psychospołecznych
oraz ogólnych odczuć pacjentów związanych ze zdrowiem.

Wyniki. Większość badanych to osoby z niską samooceną zdrowia i problemami zdrowotnymi.

Wnioski. Poziom wiedzy zdrowotnej badanych osób był niewystarczający, co wskazuje na konieczność wdrażania programów edukacyjnych
i zwiększenie dostępności do instytucji promujących zdrowie.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 151-157

Introduction. Available gerontological research provides information saying that in the seventies of the last century in Poland the demographic
old age threshold was exceeded, which brought about numerous medical, social and economic predicaments. In the old along with
a phenomenon of multi-illness syndromes, an atypical disease course and a prolonged convalescence can be observed. In the case of
geriatric patients there is a need for advanced preventive methods, education and wide range of care because of negative ageing properties
overlapping and chronic diseases. Recent observations indicating an increasing demand for a number of programme studies in the areas
of nosocomial infections and disease negative consequences prevention. These days there is a call for and necessity of gerontological
education (geragogics) development, which according to American researchers concentrates on education as an essential means of the
qualitative life assurance at the old age.

Aim of the study. The aim of the research is a psychosocial selected subjective health assessment by the elderly and their level of health
awareness.

Material and methods. The research was carried out by means of the questionnaire survey done to examine 51 old people after hospitalization
(35 women, 16 men), 60–79 old. The questionnaire was employed to evaluate health condition in the area of physical efficiency,
psychosocial functions and patients’ general opinions about their health after hospitalization.
Results. Most of the examined were people with low health self-assessment, health and psychosocial problems.

Conclusions. The insufficient health awareness level of the examined indicated a necessity of implementation of education programmes
and easy access to health promotion institutions among elderly.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 151-157
słowa kluczowe:

starsze osoby; zakażenia szpitalne; hospitalizacja; edukacja zdrowotna

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe