eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym

Elżbieta Kozłowska
1
,
Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Aleksandra Popow
1
,
Maria T. Szewczyk

  1. Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(3): 144-151
Data publikacji online: 2023/10/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp:
Celem pracy było określenie wpływu zachowań zdrowotnych na jakość życia pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym w okresie okołooperacyjnym.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono na grupie 300 osób. Wśród 200 chorych hospitalizowanych po zabiegach chirurgicznych wyróżniono dwie podgrupy – 100 osób z chorobami zapalnymi jelit (CHZJ) i 100 z rakiem jelita grubego (RJG). Sto osób, u których w wyniku diagnostyki wykluczono schorzenia jelit, stanowiło grupę kontrolną (GK). Wszyscy pacjenci wyrazili dobrowolną zgodę na udział w badaniu. Badanie polegało na wypełnieniu kwestionariusza własnego, Inwentarza Zachowań Zdrowotnych według Juczyńskiego oraz kwestionariusza jakości życia WHOQOL-BREF.

Wyniki:
Pod względem płci pozytywniejsze zachowania zdrowotne wykazywały kobiety (p < 0,0001). W odniesieniu do wykształcenia wyższe wskaźniki zachowań sprzyjających zdrowiu prezentowały osoby z średnim i wyższym wykształceniem niż z zawodowym i podstawowym (p < 0,0001). Najwyższe nasilenie zachowań zdrowotnych w odniesieniu do poszczególnych czterech kategorii prezentowały osoby z grupy CHZJ. W ocenie jakości życia każdej z domen wyniki uzyskiwane przez ankietowanych były na zbliżonym poziomie. Najwyższe wyniki uzyskali ankietowani w każdej z grup (CHZJ – 28,860, RJG – 29,250, GK – 29,320) w domenie środowiskowej, najniższe (CHZJ – 10,560, RJG – 10,630, GK – 10,130) w domenie socjalnej.

Wnioski:
Poziom zachowań zdrowotnych uzależniony jest od płci i poziomu wykształcenia. Kobiety charakteryzuje wyższa średnia zachowań zdrowotnych. Im wyższe wykształcenie, tym wyższe wskaźniki zachowań sprzyjających zdrowiu. Z wysokimi pozytywnymi zachowaniami zdrowotnymi dodatnio koreluje poczucie jakości życia.Introduction:
To determine the impact of health behaviours on the quality of life of patients in the surgical ward in the perioperative period.

Material and methods:
The study involved 300 adult patients (200 people with intestinal diseases and 100 people as a control group) hospitalized in a surgical ward. The study consisted of completing a self-reported questionnaire, the health behaviour inventory, and the WHOQOL-BREF qualityof-life questionnaire.

Results:
In terms of gender, women showed more positive health behaviours (p < 0.0001). As regards education, higher rates of health-promoting behaviours were presented by people with secondary and higher education than those with vocational and primary education (p < 0.0001). The highest intensity of health behaviours in relation to 4 individual categories was presented by people from the inflammatory bowel disease group. In assessing the quality of life of each of the domains, the results obtained by the respondents were at a similar level. The highest scores were obtained by respondents in each group (CHZJ – 28.860, RJG – 29.250, GK – 29.320) in the environmental domain, and the lowest scores (CHZJ – 10.560, RJG – 10.630, GK – 10.130) in the social domain.

Conclusions:
The level of health behaviours depends on gender and level of education. Women are characterized by a higher average level of health behaviours. The higher the education, the higher the indicators of health-promoting behaviours. High positive health behaviours are positively correlated with the sense of quality of life.

słowa kluczowe:

zachowania zdrowotne, jakość życia, choroba przewlekła, okres okołooperacyjny

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.