eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ zmęczenia na jakość życia pacjentów z drobnokomórkowym nowotworem płuc w zależności od cyklu chemioterapii

Grażyna Dębska, Irena Milaniak, Joanna Moskal

Psychoonkologia 2015, 2: 49–55
Data publikacji online: 2015/09/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Rak płuca stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i zajmuje trzecie miejsce pod tym względem u kobiet. Osiągnięcie wyleczenia w jego przypadku jest często niemożliwe, dlatego bardzo istotna staje się poprawa jakości życia pacjentów. Zagadnieniem jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową zajmuje się wiele ośrodków badawczych. Spowodowane jest to tym, że leczenie tych schorzeń wiąże się z dużym zmęczeniem, a co za tym idzie – znacznym spadkiem jakości życia chorych. Celem pracy było określenie wpływu zmęczenia na jakość życia chorych z drobnokomórkowym nowotworem płuc w zależności od cyklu chemioterapii.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród pacjentów z rozpoznaniem drobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii na Oddziale Onkologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Do badania zakwalifikowano grupę 80 pacjentów w trakcie leczenia chemioterapeutycznego (cykl I i IV). Do oceny jakości życia zastosowano standaryzowane kwestionariusze: EORTC-QLQ-C30 (wersja 3.0) dla pacjentów leczonych z powodu raka. Do samooceny zmęczenia wykorzystano kwestionariusz BFI (Brief Fatigue Inventory).

Wyniki i wnioski: Funkcjonowanie pacjentów – niezależnie od cyklu chemioterapii – w zakresie fizycznym, emocjonalnym, poznawczym oraz w rolach społecznych i w pracy było obniżone średnio o ok. 40–50%. W skalach objawowych najwyższe wartości pacjenci uzyskali w zakresie zmęczenia, bezsenności oraz problemów finansowych. Wykazano istotną różnicę statystyczną pomiędzy grupami w ocenie zmęczenia. Stwierdzono ujemną korelację pomiędzy nasileniem występowania zmęczenia a jakością życia pacjentów.

Introduction: The issue of the quality of life of patients with malignant disease is an interest in many research centers. This is due to the fact that the treatment of these diseases is associated with high level of fatigue and pain. These factors decrease the level of life. The aim of this study was to determine the influence of fatigue in patients with small cell lung cancer receiving chemotherapy on quality of life.

Material and methods: The study was conducted among patients diagnosed with lung cancer receiving chemotherapy treatment in Chemotherapy Department John Paul II Hospital. The study group consisted of 80 patients divided in the 2 subgroup: cycle I and IV. In a study for the measure quality of life were used standardized questionnaires: the EORTC-QLQ-C30 (version 3.0). To estimate fatigue level used a Brief Fatigue Inventory Scale.

Results and Conclusions: The functioning of patients – regardless of the chemotherapy course – in terms of physical, emotional, cognitive, social roles and the work was reduced by an average of about 40-50%. The highest rate of symptomatic scales, patients achieved in fatigue, insomnia, financial problems and relationships. There was a significant statistical difference between the groups in the assessment of fatigue. It was found a negative relationship between the severity of the occurrence of fatigue and quality of life of patients.
słowa kluczowe:

zmęczenie, jakość życia, nowotwór płuca

referencje:
Kosacka M, Jankowska R. Epidemiologia raka płuca. Pneumonol Alergol Pol 2007; 75: 76-80.
Grodzki T, Walecka A, Fabian W i wsp. Program wczesnego wykrycia nowotworu płuc za pomocą tomografii komputerowej – wstępne doświadczenia Szczecina. Pneumonol Alergol Pol 2009; 77: 521-527.
Krzakowski M, Orłowski T, Roszkowski K. Drobnokomórkowy rak płuca. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2007; 3: 1-7.
Łyskawa W. Chemioterapia w leczeniu choroby nowotworowej i jej neurotoksyczność. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 80-87.
Siedlecki P. Podstawy kliniczne chemioterapii nowotworów. W: Podstawy onkologii klinicznej. Meder J. (red.). Centrum Kształcenia Medycznego, Warszawa 2011; 107-114.
Krzakowski M. (red.). Onkologia kliniczna. Tom II. Borgis, Warszawa 2006; 799-829.
Trojanowska A. Znaczenie badań nad jakością życia w medycynie. Zdr Publ 2011; 121: 99-103.
Wołowicka L. Przegląd badań nad jakością życia chorych po intensywnej terapii dorosłych. W: Jakość życia w naukach medycznych. Wołowicka L. (red.). Wyd. Akademii Medycznej, Poznań 2001; 193.
WHOQOL Group. The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): Position paper form the world health organization. Soc Sci Med 1995; 41: 1403-1409.
Saxena S, Orley J. Quality of life assessment. The World Health Organization perspective. Eur Psychiatry 1997; 12 Suppl 3: 263-266.
Kowalik S. Jakość życia pacjentów w procesie leczenia. W: Elementy psychologii klinicznej. Tom IV. Waligóra B (red.). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995; 27-47.
De Walden Gałuszko K, Majkowicz M. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004; 22-39.
Kozłowski S, Nazar K, Kaciuba-Uściłko H. Fizjologia wysiłków fizycznych. W: Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL, Warszawa 1999; 169-334.
Rucińska M, Tokajuk P, Wojtukiewicz MZ. Zespół przewlekłego zmęczenia u chorych na nowotwory leczonych energią promienistą. Nowotwory 2004; 54: 143-147.
Pyszora A. Efektywność fizjoterapii stosowanej u pacjentów cierpiących z powodu zmęczenia związanego z chorobą nowotworową. Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008; 2: 164-168.
Aaronson N, Ahmedzai S, Bergman B i wsp. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst 1993; 85: 365-376.
Mendoza TR, Wang XS, Cleeland CS et al. The rapid assessment of fatigue severity in cancer patients: use of the Brief Fatigue Inventory. Cancer 1999; 85: 1186-1196.
Zielińska-Więczkowska H, Betłakowski J. Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową poddanych chemioterapii. Współcz Onkol 2010; 14: 276-280.
Leppert W. Ocena objawów u chorych na zaawansowanego raka płuca w opiece paliatywnej stacjonarnej i domowej. Medycyna Paliatywna 2010; 2: 92-99.
Nowicki A, Krzymińska J, Kowalewski J. Ocena jakości życia chorych leczonych operacyjnie z powodu raka płuca. Współcz Onkol 2006; 10: 468-474.
Bircan A, Berktas B, Bayarz H, et al. Effects of Chemotherapy on Quality of Life for Patients with Lung Cancer. Turkish Respiratory Journal 2003; 4: 61-66.
Dagnelie PC, Pijls-Johannesssma CG, Lambin P i wsp. Impact of fatigue on overall quality of life in lung and breast cancer patients selected for high-dose radiotherapy. Ann Oncol 2007; 18: 940-944.
Buss T, Modlińska A, Chełmińska M, Niedoszytko M. Zmęczenie w chorobie nowotworowej. Częstość występowania i próba zdefiniowania problemu. Pol Merkuriusz Lek 2004; 16: 70-72.
Krasuska ME. Zmęczenie jako problem pacjenta z chorobą nowotworową. Zdrowie Publiczne 2005; 3: 380-384.
Krasuska M, Stanisławek A, Tomczykowski J i wsp. Zaburzenia funkcjonowania pacjentów onkologicznych leczonych cytostatykami. Psychoonkologia 2001; 8: 19-23.
Kruk A, Książek J. Zmęczenie kancerozależne u chorych hospitalizowanych z powodu raka płuca. Problemy Pielęgniarstwa 2007; 15: 229-234.
Iop A, Manfredi AM, Bonura S. Fatigue in cancer patients receiving chemotherapy: an analysis of published studiem. Ann Oncol 2004; 15: 712-720.
Curt GA, Breitbart W, Cella D i wsp. Impact of cancer-related fatigue on the lives of patients: new findings from the Fatigue Coalition. Oncologist 2000; 5: 353-360.
Śliwa E. Jakość życia z rozpoznanym nowotworem płuc leczonych chemicznie. W: Pasek M, Dębska G (red.). Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. AFM, Kraków 2010.
Smeeding SJ. Physiological and psychological foundations of fatigue research: an historical perspective. W: Fatigue in cancer. A multidimensional approach. Winningham ML, Barton-Burke M (red.). Jones and Barlett Publishers, Sudburry, Massachusetts 2000; 105-112.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe