eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2011
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 

Wskazówki dla autorów

Data publikacji online: 2011/11/07
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Wskazówki dla autorów

Kwartalnik Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne publikuje prace oryginalne z dziedziny pielęgniarstwa chirurgicznego i angiologicznego (w tym opisy przypadków) oraz poglądowe, a także streszczenia ze zjazdów i konferencji, listy do redakcji. Prace powinny być przesyłane pod adresem redakcji lub pod adresem redaktora naczelnego:

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej

Collegium Medicum im. L. Rydygiera, UMK

Wojewódzki Szpital im. dr. J. Biziela

ul. Ujejskiego 75

85-168 Bydgoszcz

tel. +48 52�365 52 32

faks +48 52�365 57 82

e-mail: mszewczyk@cm.umk.pl

Rękopis pracy powinien być jednostronnym, czytelnym wydrukiem komputerowym na papierze formatu A4 (czcionka 12 pkt, podwójne odstępy między wierszami, marginesy 2,5 cm). Tekst nie powinien być formatowany. W tekście nie należy umieszczać tabel i rycin, ale w miejscu proponowanym przez autora umieścić odpowiednią informację, np. tab. 1., ryc. 3. Do pracy powinno być dołączone zdjęcie głównego autora, w przypadku wersji elektronicznej konieczna jest rozdzielczość 300 dpi oraz zapis w formacie .tif lub .jpg.

Układ tekstu prac oryginalnych, przeglądowych i kazuistycznych powinien uwzględniać kolejno:

1) tytuł (w języku polskim i angielskim);

2) imiona, nazwiska i tytuły naukowe autorów;3) nazwę instytucji i kliniki (zakładu), z której praca pochodzi;

4) imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz pełny adres autora odpowiedzialnego za korespondencję (w tym numer telefonu i faksu, e-mail);

5) słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, w liczbie 3–4, zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading);

6) streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości minimum 200, a maksimum 250 słów dla prac oryginalnych, natomiast dla prac przeglądowych i kazuistycznych do 150 słów); streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać cel pracy, materiał, zastosowane metody, wyniki oraz wnioski);

7) tekst prac oryginalnych powinien mieć budowę strukturalną, tj. dzielić się na następujące rozdziały: wstęp i cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja;

8) podziękowania i oświadczenia;

9) piśmiennictwo: prace cytowane w tekście powinny być numerowane wg kolejności cytowań. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych. Należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót i wsp. (et al.), tytuł pracy, skrót nazwy pisma (wg Index Medicus), rok wydania, wolumen oraz strony (pierwszą i ostatnią). Rozdziały w książkach lub monografie powinny być cytowane w następujący sposób: nazwisko i inicjały autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, nazwisko i inicjał redaktora książki, wolumen, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok, strony.Pozycje piśmiennictwa powinny mieć następujący układ:

– artykuł w czasopiśmie: Hollinworth H, Howlett S, Tallett J, et al. Professional holistic care of the person with a stoma: online learning. Br J Nurs 2004; 13: 1268-75.

– książka: Timby BK. Fundamental Skills and Concepts in Patient Care. 7th edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2003; 12-21.

– rozdział w książce: Renwick R, Friefeld S. Quality of life and rehabilitation. In: Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation: Conceptual Approaches, Issues, and Applications. Renwick R, Brown I, Nagler M (eds). Sage Publications, New York 1996; 26-36.Liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna przekraczać 30 dla prac oryginalnych i kazuistycznych, a 60 dla prac przeglądowych.

• Całkowita objętość prac, włączając tabele, ryciny, streszczenia i piśmiennictwo nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu. Należy dołączyć dyskietkę lub płytę CD-ROM (format PC) zawierającą maszynopis pracy w pliku tekstowym edytora tekstów (preferowany format: Microsoft Office Word XP, 2000 lub wersje wcześniejsze). Przesłany wydruk powinien dokładnie odpowiadać plikowi tekstowemu na nośniku elektronicznym.

• Tabele powinny być dostarczone w formie maszynopisu, a w wersji elektronicznej w oddzielnych plikach; powinny zawierać tytuł w języku polskim i być numerowane liczbami arabskimi wg kolejności pojawiania się w pracy. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcia skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.

• Ryciny i fotografie powinny być załączane na oddzielnych wydrukach. W przypadku wersji elektronicznej, ryciny powinny być umieszczone w oddzielnych plikach i zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Natomiast fotografie przesyłane w formie elektronicznej powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg (także w oddzielnych plikach). Ryciny i fotografie mogą być przygotowane w formie czarno-białej lub w kolorze. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. Na odwrocie ryciny (fotografii) należy podać imię i nazwisko pierwszego autora oraz tytuł pracy i numer ryciny. Ryciny powinny być numerowane liczbami arabskimi oraz opatrzone podpisami i legendą w języku polskim.

• Skróty należy zawsze objaśniać przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy używać skrótów w tytule pracy.

• Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI.

• Do pracy należy dołączyć pismo przewodnie, zawierające zgodę wszystkich autorów na publikację wyników badań oraz zgodę kierownika kliniki, zakładu lub ordynatora oddziału na publikację, a także oświadczenie, że praca nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie. Przedstawienie do publikacji pracy opisującej doświadczenia na ludziach jest jednoznaczne z oświadczeniem autorów, że zastosowane postępowanie było zgodne z wymogami deklaracji helsińskiej (dotyczącej etyki pielęgniarskiej i lekarskiej, zabraniającej podawania imienia i nazwiska pacjenta, inicjałów lub numeru ewidencji szpitalnej) oraz zgodne ze standardami etycznymi ustanowionymi przez odpowiednią komisję etyczną.

• Prace nadesłane do redakcji podlegają recenzji członków Rady Naukowej. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych bez porozumienia z autorem. Inne zmiany są konsultowane z autorami. Redakcja przekazuje autorom pracę do korekty z prośbą o odesłanie jej w ciągu trzech dni.
Copyright: © 2011 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.