eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 39
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Współwystępowanie zespołu kruchości a poziom zachowań zdrowotnych u pacjentów w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Anna Górka
1
,
Katarzyna Szwamel
2
,
Antonina Kaczorowska
2
,
Agata Mroczek
2
,
Mariusz Panczyk
3

1.
Women’s Internal Medicine Department, Independent Public Healthcare Center, Kępno, Poland Head of the Department: Ewa Łopińska MD
2.
Institute of Health Sciences, University of Opole, Opole, Poland Head of the Institute: Prof. Henryk Kozłowski PhD
3.
Department of Education and Research in Health Sciences, Faculty of Health Science, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland Head of the Department: Prof. Joanna Gotlib MD, PhD
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 32–44
Data publikacji online: 2023/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Przyspieszenie tempa starzenia się populacji, związane z tym ryzyko występowania zespołu słabości oraz wzrost liczby osób żyjących z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) powodują, że przyszłe kierunki polityki zdrowotnej powinny się skupiać na działaniach z zakresu promocji zdrowia, potęgowaniu zachowań prozdrowotnych, utrzymaniu lub poprawie sprawności funkcjonalnej starzejących się ludzi.

Cel pracy
Analiza współwystępowania zespołu kruchości oraz nasilenia zachowań zdrowotnych u pacjentów w wieku podeszłym z POChP, jak również ustalenie czynników determinujących nasilenie zachowań zdrowotnych.

Materiał i metody
Zbadano 100 pacjentów z rozpoznaniem POChP (średnia wieku: 72,82 ±8,31 roku) hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, Polska. Zastosowano Test oceny POChP (CAT), Skalę nasilenia Dyspnea mMRC, wskaźnik kruchości Tilburga (TFI), Inwentarz Zachowań Zdrowotnych.

Wyniki
Spośród 100 uczestników badania 92% miało zespół kruchości. Średnia wartość wskaźnika TFI wynosiła 9,31 ±2.97. W grupie 53% ankietowanych miało wysokie, 35% – przeciętne, a 11% – niskie nasilenie zachowań zdrowotnych. Najsilniejszymi predyktorami pozytywnymi zachowań zdrowotnych były: obecność dwóch lub większej liczby chorób przewlekłych poza samym POChP (ßstd = 0.42, p < 0.001) oraz wyższe wyniki uzyskane przez badanych w skali CAT (ßstd = 0.38, p < 0.001). Wraz z czasem trwania POChP zmniejszało się nasilenie większości zachowań zdrowotnych, natomiast wraz z wiekiem wzrastał poziom nasilenia praktyk zdrowotnych.

Wnioski
Działaniami z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej należy objąć szczególnie tych pacjentów z POCHP, którzy chorują przez długi czas, jak również pacjentów młodszych.Introduction
The acceleration of the aging rate of the population, the associated risk of frailty syndrome and the increase in the number of people living with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) mean that future health policy should focus on activities in the field of health promotion, enhancing health behavior, and maintaining or improving the functional fitness of aging people.

Aim of the research
To analyze the coexistence of frailty syndrome and the severity of health behaviors in elderly patients with COPD as well as established factors determining the severity of health behaviors.

Material and methods
A hundred COPD patients (mean age: 72.82 ±8.31 years) hospitalized in the Independent Public Healthcare Center in Kępno, Poland were examined. The COPD Assessment Test (CAT), mMRC Dyspnea Severity Scale, Tilburg Frailty Index (TFI), and Health Behavior Inventory were used.

Results
Ninety-two percent had frailty syndrome. The mean value of the TFI index was 9.31 ±2.97. A group of 53% had high intensity, 35% had average intensity, and 11% had low intensity of health behaviors. The strongest positive predictors of health behaviors were the presence of two or more chronic diseases in addition to COPD itself (ßstd = 0.42; p < 0.001) and higher results obtained on the CAT scale (ßstd = 0.38; p < 0.001). The severity of most health behaviors decreased with the duration of COPD, while the severity of health practices increased with age.

Conclusions
Health promotion and health education activities should be aimed at those COPD patients who have been ill for a long period of time as well as at younger patients.

słowa kluczowe:

zachowania zdrowotne, starzenie się, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zespół słabości

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.