eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2013
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wykorzystanie skal w ocenie chorych po urazach czaszkowo-mózgowych w praktyce neuropielęgniarskiej – doniesienia wstępne

Renata Jabłońska
,
Robert Ślusarz
,
Agnieszka Królikowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 4: 134–141
Data publikacji online: 2013/12/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Ocena stanu chorych po urazie czaszkowo-mózgowym z wykorzystaniem skal klinimetrycznych.

Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 51 osób po urazie czaszkowo-mózgowym. Pacjentów oceniano przy przyjęciu i w dniu wypisu z oddziału, wykorzystując standaryzowane narzędzia: skalę VAS, GCS, FCS oraz WFR. Jako miarodajny przy weryfikacji postawionych hipotez przyjęto poziom istotności p = 0,05.

Wyniki: Przed leczeniem większość badanych (43,1%) oceniała ból jako silny – średnia to 4,47 pkt, w dniu wypisu 64,7% respondentów nie zgłaszała bólu w ogóle – średnia to 1,0 pkt. W chwili przyjęcia 94,1% respondentów manifestowało lekkie zaburzenia przytomności. W zakresie wydolności funkcjonalnej mierzonej skalą FCS 47,1% badanych bezpośrednio po urazie było umiarkowanie zależnych, natomiast po zastosowanym leczeniu – 96,1% było niezależnych. Wykryto istotną dodatnią zależność korelacyjną między VAS a GCS (Rs = 0,28), między GCS a FCS (Rs = 0,43), między GCS a WFR (Rs = 0,59) oraz między FCS a WFR (Rs = 0,87).

Wnioski:

1. Stan badanych ocenianych skalą VAS, GCS, FCS oraz WFR jest istotnie lepszy w dniu wypisu w każdej analizowanej skali.

2. Uzyskano istotną zależność między skalą GCS a VAS, a także między FCS, WFR oraz GCS.

3. Analizując rodzaj leczenia, istotnie wyższą średnią uzyskano w skali FCS, co świadczy o gorszym stanie funkcjonalnym chorych, którzy przebyli zabieg chirurgiczny.

Objectives: The aim of work was to evaluate the condition of patients after craniocerebral trauma using the clinimetric scales.

Material and methods: Examinations were carried out on a group of 51 people after craniocerebral trauma. Patients were evaluated using standard tools, VAS, GCS, FCS and FIR scales, on admission and on the day of their discharge home. When verifying our hypotheses, the significance level was set at p = 0.05.

Results: Before the treatment, most of the people (43.1%) described their pain as strong – on average 4.47 points, on the day of discharge 64.7% of respondents did not feel any pain – on average 1.0 point. On admission, 94.1% of respondents have shown some mild awareness disorders. As regards functional capacity measured by the FCS scale, 47.1% of patients needed some care shortly after the trauma. However, after the treatment, 96.1% of patients were independent. We have also found a positive correlation between VAS and GCS (Rs = 0.28), GCS and FCS (Rs = 0.43), GCS and FIR (Rs = 0.59), and FCS and FIR (Rs = 0.87).

Conclusions:

1. The condition of people evaluated by VAS, GCA, FCS and FIR scales is significantly better on the day of discharge, in all of those scales.

2. We observed a significant correlation between GCS and VAS and also between FCS, FIR and GCS scale.

3. During the analysis of the type of treatment, we obtained a significantly higher average in the FCS scale, which shows that patients after surgery were in a worse functional state than others.
słowa kluczowe:

uraz, czaszkowo-mózgowy, ocena, klinimetria

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe