eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zachowania zdrowotne a jakość życia pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych

Krystyna Kurowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 3: 107–114
Data publikacji online: 2013/09/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Określenie wpływ preferowanych zachowań zdrowotnych na jakość życia, jako wykładnika w utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia.

Materiał i metody: Przebadano 100 pacjentów z rozpoznaniem miażdżycy tętnic kończyn dolnych hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Zachowania zdrowotne oceniono Inwentarzem zachowań zdrowotnych (IZZ) Zygfryda Juczyńskiego, a jakość życia kwestionariuszem WHOQOL-BREF.

Wyniki: Badani w nieznacznym stopniu różnili się między sobą zachowaniami zdrowotnymi i jakością życia. Zachowania zdrowotne ocenili na wysokim poziomie, wynik przeciętny otrzymali jedynie w zachowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Najwyżej ocenili zachowania profilaktyczne, potem pozytywne nastawienie i praktyki zdrowotne. Zachowania zdrowotne różnicował czas trwania choroby, tzn. osoby dłużej chorujące prezentowały wyższe wartości prawidłowych zachowań zdrowotnych. Mieszkańcy wsi wyżej ocenili jakość życia w dziedzinie środowiskowej. Wykazano, że jakość życia nie była zależna od zachowań zdrowotnych. Jakość życia w pojęciu globalnym większość oceniła jako pozytywną, tylko część badanych była niezadowolona ze swojego stanu zdrowia. Najniżej badani ocenili dziedzinę fizyczną, potem psychologiczną, środowiskową, a najwyżej socjalną.

Wnioski: Otrzymane wyniki mogą się przyczynić do głębszego zrozumienia problemów i potrzeb osób z miażdżycą tętnic kończyn dolnych oraz wpłynąć na większą motywację do walki z chorobą. Znajdą także odzwierciedlenie w ich w zachowaniach zdrowotnych, co będzie wpływać na utrzymanie optymalnego stanu zdrowia. Mogą również posłużyć do edukacji pacjentów i ich rodzin.

Aim of the study: to investigate the influence of preferred health behaviours on the quality of life, as a determinant of maintaining optimal health.

Material and methods: One hundred patients diagnosed with atherosclerosis of the lower extremities, hospitalized in the Clinic of Vascular Surgery and Angiology in University Hospital number 1 in Bydgoszcz were examined. Health behaviours were assessed using the inventory of health behaviours (IZZ) by Juczynski; the quality of life was assessed using the WHOQOL-BREF questionnaire.

Results: Examined patients did not differ much when it comes to health behaviours and the quality of life. Health behaviours were on the high level except for the proper eating habits, which were on the average level. Preventive behaviours were on the highest level, next positive attitude, and then health practices. Health behaviours differ with regard to how long the person was ill. Patients who were suffering from the disease longer had better results regarding proper health behaviours. Patients from the country assessed better the social sphere of the quality of life. It has been demonstrated that the quality of life was not dependent on health behaviours. Global quality of life was positively considered by the majority, however some patients were not satisfied with their health. The physical sphere gained the least score, then the psychological and environmental sphere. The social sphere got the highest score.

Conclusions: The results received may help to better understand problems and needs of the patient with atherosclerosis of the lower extremities as well as increase the motivation to fight the disease. It may also serve to educate patients and their families.
słowa kluczowe:

miażdżyca tętnic kończyn dolnych, jakość życia, zachowania zdrowotne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.