eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zalecenia Europejskiej Ligi Przeciwreumatycznej - implikacje dla opieki pielęgniarskiej

Matylda Sierakowska
,
Halina Doroszkiewicz
,
Wojciech Nyklewicz
,
Wiesława Mojsa

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przewlekłe choroby reumatyczne o postępującym i zróżnicowanym przebiegu często prowadzą do dużych deficytów w sferze funkcjonowania
fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

Postępowanie terapeutyczne w schorzeniach reumatycznych jest kompleksowe, wymaga współdziałania nie tylko zespołu terapeutycznego,
ale również pacjenta i rodziny w uzyskaniu jak najlepszych efektów terapeutycznych, przy najmniejszej szkodliwości dla zdrowia i życia
pacjenta. Istotną rolę w przygotowaniu do życia z przewlekłą chorobą przypisuje się edukacji pielęgniarskiej. Przygotowanie chorego/rodziny do samoopieki powinno uwzględnić metody walki z bólem, radzenia w stanach zaostrzenia choroby oraz przystosowania chorego
i środowiska do życia z kalectwem.
Pielęgniarki zrzeszone w Europejskiej Lidze Przeciwreumatycznej (EULAR) podjęły próbę ujednolicenia niektórych procedur w zakresie
opieki reumatologicznej.

Celem pracy jest przedstawienie zaleceń EULAR dotyczących pielęgnowania chorych ze schorzeniami reumatycznymi, ze szczególnym
uwzględnieniem reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów, na podstawie doświadczeń z pobytu szkoleniowego
w Narodowym Centrum Pielęgniarstwa w Brnie.
Wydaje się, że ujednolicenie europejskich standardów opieki wpłynie na lepszą jakość świadczonych usług pielęgniarskich i wyższy standard
życia pacjentów.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 232-238

Chronic rheumatic diseases, which have a progressive and diversified progress, often lead to serious physical, emotional and social handicaps.

A therapeutic procedure in rheumatic diseases is complex and requires the cooperation of not only the therapeutic team, but also the
patient and his/her family in order to achieve the best therapeutic effects with the smallest possible side-effects for the patient’s health and
life. The nursing education is known to play a significant role in the preparation to life with a chronic disease. The preparation of the patient/their family to self-care should include the methods of pain relief, coping with disease aggravation periods and the adaptation of patients
and their environment to living with the handicap.

The nurses associated in the European League Against Rheumatism (EULAR) have made an attempt at the standardization of certain procedures
related to rheumatologic care.

The objective of this study is to present the recommendations of EULAR concerning the nursing of patients with rheumatic diseases and in particular
- rheumatoid arthritis and osteoarthritis, basing on the experience gained during a training session at the National Nursing Centre in Bern.
It seems that the unification of the European standards of care will help to improve the quality of nursing services and result in a higher
quality of life for patients.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 232-238
słowa kluczowe:

Europejska Liga Przeciwreumatyczna; standardy opieki pielęgniarskiej; edukacja

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe