eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2017
vol. 67
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Znaczenie i klasyfikacja tatuaży w kontekście ich przydatności do identyfikacji zwłok o nieznanej tożsamości

Wojciech A. Sadowski
1
,
Aleksandra B. Borowska-Solonynko
1

1.
Department of Forensic Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
Arch Med Sadowej Kryminol 2017; 67 (4): 281–295
Data publikacji online: 2018/04/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Przedstawienie najpopularniejszych rodzajów tatuaży wraz z podaniem ich znaczenia, a także klasyfikacji uwzględniającej przydatność różnych form tatuaży w identyfikacji zwłok o nieustalonej tożsamości (NN).

Materiał i metody
Analizie poddano tatuaże stwierdzone na 729 zwłokach osób, których sekcje przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej w Warszawie w latach 2012–2015. Tatuaże fotografowano oraz identyfikowano pod względem warstwy znaczeniowej z podziałem na grupy.

Wyniki
Na badanych zwłokach stwierdzono tatuaże ze wszystkich grup, zgodnie z najpopularniejszym podziałem tatuażu uwzględniającym jego charakter, tj.: tatuaże przestępcze i więzienne (określające hierarchię więzienną, przestępczą profesję, a także zamierzenia i cele, tatuaże erotyczne, środowiskowe, penitencjarne), wojskowe oraz artystyczne. Stworzono także nowy, autorski podział, ukierunkowany na przydatność poszczególnych rodzajów tatuaży do identyfikacji zwłok NN. Wyróżnia on następujące rodzaje tatuaży: indywidualny (artystyczny), grupowy (np. więzienny – oznaczający sam fakt pobytu w zakładzie penitencjarnym czy też przynależność do subkultury grypsujących lub profesję przestępczą), grupowy zawężony (oznaczający pobyt w konkretnym zakładzie karnym), grupowy z danymi indywidualnymi (oznaczający pobyt w zakładzie penitencjarnym oraz daty rozpoczęcia/ukończenia kary pozbawienia wolności), inne (np. imiona bliskich osób, tatuaż wojskowy).

Wnioski
Wiedza na temat znaczenia poszczególnych rodzajów tatuażu może przyspieszyć proces identyfikacji zwłok. Zaproponowany podział pozwala na szybkie określenie, czy konkretny tatuaż będzie pomocny we wstępnej identyfikacji osobniczej (w przypadku tatuaży indywidualnych) czy też może posłużyć do zawężenia grupy poszukiwanych osób (w przypadkach różnych rodzajów tatuaży grupowych).Aim of the study
To present the most popular types of tattoos, their meaning and classification, and to assess the suitability of different forms of tattoos in the process of identification of corpses of unknown identity.

Material and methods
The tattoos found on 729 cadavers who underwent post mortem examinations at the Department of Forensic Medicine in Warsaw in the years 2012–2015 were analyzed. The tattoos were photographed and identified in terms of their meaning domain and classified into groups.

Results
Tattoos belonging to all groups were found, according to the most popular tattoo classification, which is based on their nature and includes: criminal and prison tattoos (defining the prison hierarchy, criminal profession as well as intentions and goals, erotic tattoos, environmental, penitentiary), military and artistic. The novel classification, focusing on the utility of certain kinds of tattoos for identyfying corpses of unknown identity, was also developed. According to the above mentioned classification the following kinds of tattoos are distinguished: individual (artistic), group (e.g. penitentiary – indicating the fact of being imprisoned in a penitentiary institution or belonging to a “prison kites” subculture, or presenting criminal profession; group confined tattoo (indicating a staying in a specific penitentiary institution), group tattoo with individual data (indicating the fact of staying in a penitentiary institution as well as dates of imprisonment), and others (e.g. names of relatives, military tattoo, etc.)

Conclusions
Analysis of individual types of tattoo can accelerate the process of identification of the cadavers. The proposed classification allows to quickly determine whether a particular tattoo can be helpful in initial individual identification (in the case of individual tattoos) or whether it can be used to reduce the group of people considered (in cases of different types of group tattoos).

słowa kluczowe:

znaczenie tatuaży, podział tatuaży, identyfikacja zwłok, subkultura więzienna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe