eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2013
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zwężenie tętnic szyjnych – problemy pielęgnacyjne występujące u chorych

Katarzyna Cierzniakowska
,
Maria T. Szewczyk
,
Beata Westphal
,
Łukasz Woda

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 1: 12-20
Data publikacji online: 2013/03/27
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Celem pracy było wyodrębnienie głównych problemów pielęgnacyjnych na podstawie oceny występowania objawów klinicznych oraz akceptacji choroby w grupie chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych.

Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 91 chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych, zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz zawierający dane demograficzne i wywiad oraz arkusz Skali akceptacji choroby (Acceptance of Illness Scale – AIS).

Wyniki: Wymienione w pracy objawy neurologiczne występujące w grupie badanej mogą zagrażać bezpieczeń­stwu chorego, wpływać negatywnie na jego sprawność i samodzielność oraz zaburzać komunikację z chorym. Średnia arytmetyczna, jaką osiągnęli badani w skali AIS (32,89 ±7,75), wskazuje na dość dobre przystosowanie do choroby. Wyższy stopień akceptacji choroby zaobserwowano u mężczyzn, w starszej grupie wiekowej oraz u chorych, u których nie występował udar niedokrwienny.

Wnioski: Różnorodność objawów u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych determinuje indywidualne rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych w okresie okołooperacyjnym. Stopień akceptacji choroby w sposób istotny statystycznie zależy od płci, wieku i przebytego wcześniej udaru niedokrwiennego.

The aim of this study was to recognise major nursing issues, based on the evaluation of clinical symtoms and illness acceptance in a group of patients with carotid artery stenosis.

Material and methods: The study included 91 patients with carotid artery stenosis qualified for the operation. A questionnaire (containing demographic data and patient’s medical history) and a standardized Acceptance of Illness Scale (AIS) were used to evaluate the study material.

Results: Neurological symptoms listed in this study group may become life-threatening ones, may affect their performance status and self-reliance and could also disturb communication with the patient. The mean value achieved by the patients in AIS scale (32.89 ±7.75) indicates a quite high level of illness acceptance. Higher levels of acceptance were observed in a group of men, in older patents and also in patients without past history of ischemic stroke.

Conclusions: Diversity of symptoms in patients with carotid artery stenosis determines an individual approach to nursing problems during the perioperative period. The level of disease acceptance statistically significantly depends on sex, age and history of past ischemic stroke in patients.
słowa kluczowe:

zwężenie tętnic szyjnych, problemy pielęgnacyjne, akceptacja choroby

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.