ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Związek profilu psychopatologicznego i leczenia przeciwpsychotycznego z internalizacją piętna wśród pacjentów ze schizofrenią – badanie przekrojowe

Juliusz Rodak
,
Andrzej Witusik
,
Katarzyna Nowakowska-Domagała
,
Tadeusz Pietras
,
Łukasz Mokros

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (2): 77-86
Data publikacji online: 2018/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Celem niniejszej pracy była ocena zależności między zinternalizowanym piętnem choroby psychicznej i stosowanym leczeniem przeciwpsychotycznym w kontekście profilu psychopatologicznego u pacjentów, u których rozpoznano schizofrenię.

Metoda
Badaniem objęto 64 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Kwestionariusz Internalised Stigma of Mental Illness Inventory (ISMI) został użyty do ewaluacji stopnia samopiętnowania. Objawy psychopatologiczne zostały ocenione przez lekarza psychiatrę z pomocą skali Klinicznej Oceny Zespołów Schizofrenicznych (KOSS-S). Pozostałymi zmiennymi były informacje na temat aktualnej farmakoterapii (przyjmowane preparaty, dawka jako ekwiwalent olanzapiny), wskaźnik masy ciała oraz ogólnego funkcjonowania pacjenta. Utworzono wielozmiennowe modele regresji liniowej dla predykcji wyniku każdego z wymiarów ISMI. Poziom istotności statystycznej przyjęto dla α < 0,05.

Wyniki
Utworzone modele były dopasowane do danych empirycznych. Stosowanie zuklopentiksolu w formie depot było powiązane z wyższym wynikiem na skalach Wyobcowania, Uznania stereotypów, Doświadczenia dyskryminacji oraz Wycofania społecznego kwestionariusza ISMI. Używanie risperidonu w formie depot było związane z wysokim wynikiem na skali Uznania stereotypów. Stosowanie doustnego risperidonu oral było związane z niższym poczuciem Wyobcowania oraz wyższym wynikiem Odporności na stygmatyzację. Wzrost wyniku na skali Zaburzeń Ja KOSS-S stanowił predyktor wzrostu wyników na skalach Wyobcowania, Uznania stereotypów i Doświadczenia dyskryminacji ISMI. Wzrost wskaźnika masy ciała był związany ze wzrostem wyniku na skali Doświadczenia dyskryminacji ISMI.

Wnioski
Internalizacja piętna przez pacjentów ze schizofrenią może być powiązana ze stopniem ciężkości objawów psychopatologicznych, wyborem psychofarmakoterapii oraz ogólnym funkcjonowaniem. Rezultaty te mogą mieć znaczenie kliniczne.Purpose
The aim of this study was to assess the relationship between the internalised stigma of mental illness associated with the use of antipsychotic treatment and psychopathological profile among patients diagnosed with schizophrenia.

Method
The study group comprised 64 patients diagnosed with schizophrenia. The Internalised Stigma of Mental Illness Inventory was used to assess the degree of self-stigmatisation in five aspects: Alienation, Stereotype Endorsement, Discrimination experience, Social withdrawal and Stigma resistance. The symptoms were assessed by a psychiatrist using the Clinical Assessment of Schizophrenic Syndromes Scale. Other variables of interest included data on current pharmacotherapy, body-mass index (BMI) and general functioning. Multivariate linear regression models were created to assess the association between variables of interest and ISMI subscale scores. Results were considered statistically significant when p < 0.05.

Results
Zuclopenthixol, a long-acting injectable (LAI), was linked to greater Alienation, Stereotype endorsement and Discrimination experience, while risperidone LAI was associated with higher indices of Stereotype endorsement. Oral risperidone was linked to lower severity of Alienation and a greater level of Stigma resistance. A rise in the Lack of insight score predicted falls in Alienation, Stereotype endorsement, Discrimination experience and Social withdrawal scores. A rise in the Disturbances of Sense of Self score predicted rises in Alienation, Stereotype endorsement and Discrimination experience.

Conclusions
Internalised stigma among patients with schizophrenia is linked to the choice of antipsychotic treatment. Hence, it may be of clinical importance.

słowa kluczowe:

wgląd, długodziałające leki przeciwpsychotyczne, zaburzenia Ja, ISMI

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe