Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy odzież antybakteryjna przynosi korzyści pacjentom z AZS?

Udostępnij:
Każdy sposób optymalizowania terapii umiarkowanych do ciężkich postaci AZS jest na wagę złota, jednak każdorazowo wymaga dowodów, o czym przekonuje najnowsza publikacja z „British Dermatology”.
Podstawowe leczenie atopowego zapalenia skóry obejmuje stosowanie emolientów i leków miejscowych (głównie glikokortykosteroidów lub inhibitorów kalcyneuryny). Taka forma terapii może być (i w większości jest) wystarczająca u pacjentów z łagodną postacią choroby, jednak u wielu pacjentów z postacią umiarkowaną do ciężkiej nie można uzyskać kontroli choroby samym leczeniem miejscowym. W przeszłości stosowano specjalną odzież i bandaże, aby chronić skórę przed dalszymi uszkodzeniami w wyniku zadrapań i innych czynników drażniących; do dziś na rynku jest dostępnych wiele tego typu środków, jednak materiał dowodowy uzasadniający takie postępowanie jest bardzo skąpy.

Z powyższych względów wieloośrodkowy zespół naukowców z Niderlandów przeprowadził randomizowane, kontrolowane badanie z podwójnie ślepą próbą obejmujące 159 pacjentów w dowolnym wieku z umiarkowaną do ciężkiej postacią AZS, których przydzielono losowo w stosunku 1:1:1 do grupy otrzymującej standardową odzież terapeutyczną lub odzież antybakteryjną na bazie chitozanu lub srebra. Po kolejno 4, 12, 26 i 52 tygodniach oceniano nasilenie choroby w skali EASI, obliczono także stosunek koszt-efekt.

Wykazano, że mediana nasilenia choroby w EASI, dla podanych wyżej interwałów czasowych, wynosiła odpowiednio 11,8, 4,3, 4,6, 4,2 i 3,6 w grupie przydzielonej do standardowej odzieży terapeutycznej w porównaniu z odpowiednio 11,3, 5,0, 3,0, 3,0 i 4,4 w grupie w grupie noszącej ubrania z domieszką chitozanu i odpowiednio 11,6, 5,0, 5,4, 4,6 i 5,8 w grupie odzieży z dodatkiem jonów srebra - oznacza to brak różnic między grupami w mierzonym zakresie. Dodatkowo nie stwierdzono różnic między grupami pod względem komfortu życia pacjenta, stosowania miejscowych GKS, kolonizacji skóry przez gronkowce i częstości oraz kosztów korzystania z placówek opieki zdrowotnej. Nie zaobserwowano także żadnych poważnych działań niepożądanych.

Wyniki tego badania nie sugerują żadnych dodatkowych korzyści ze stosowania środków antybakteryjnych w odzieży terapeutycznej u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej postacią AZS - jest to solidny dowód przemawiający za nienarażaniem pacjenta na dodatkowe koszty.
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.