Specjalizacje, Kategorie, Działy

FDA zarejestrowała w przyspieszonej procedurze lifileucel do leczenia pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem

Udostępnij:
lifileucel (Amtagvi, Iovance Biotherapeutics, Inc.) jest autologiczną immunoterapią opartą na adoptywnych limfocytach T do stosowania u dorosłych z nieresekcyjnym lub przerzutowym czerniakiem, otrzymujących wcześniej przeciwciało anty-PD1 i w przypadku nowotworów z mutacją BRAF V600, inhibitor BRAF z inhibitorem MEK lub bez.
Bezpieczeństwo i skuteczność terapii oceniano w ogólnoświatowym wieloośrodkowym wielokohortowym otwartym badaniu klinicznym u pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem, otrzymujących wcześniej co najmniej jedną terapię systemową z użyciem przeciwciała anty-PD1 oraz inhibitorem BRAF z lub bez inhibitora MEK (tylko u pacjentów z mutacją BRAF V600).

Lifileucel podawano zgodnie ze schematem limfodeplecyjnym obejmującym cyklofosfamid w dawce 60 mg/kg na dobę 2 dni, a następnie fludarabinę w dawce 25 mg/m2 na dobę przez 5 dni. Po upływie 3-24 godzin od infuzji pacjenci otrzymywali IL-2 (aldesleukinę) w dawce 600 000 j.m./kg co 8 do 12 godzin w maksymalnie 6 dawkach w celu intensyfikacji ekspansji komórek in vivo. Mediana podanej dawki lifileucelu wynosiła 21,1 x 109 żywych komórek. Mediana liczby podanych dawek IL-2 (aldesleukiny) wyniosła 6.

Pierwszorzędowymi punktami końcowymi dotyczącymi skuteczności były odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR) i czas trwania odpowiedzi (DoR). Mediana czasu do uzyskania początkowej odpowiedzi na lifileucel wyniosła 1,5 miesiąca. ORR, obliczony na podstawie danych uzyskanych od 73 pacjentów, którzy otrzymywali lifileucel w zalecanym zakresie dawek od 7,5x109 do 72x109 żywych komórek, wyniósł 31,5 proc. (95 proc. CI 21,1; 43,4); nie osiągnięto mediany DoR (95 proc. CI 4,1 miesiąca, nieosiągnięta).

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (≥20 proc.) były dreszcze, gorączka, zmęczenie, tachykardia, biegunka, gorączka neutropeniczna, obrzęk, wysypka, niedociśnienie, łysienie, zakażenie, niedotlenienie i duszność.

Zalecana dawka lifileucelu wynosi od 7,5x109 do 72x109 żywych komórek.
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.