GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Opis przypadku:nietypowa manifestacja kliniczna pęknięcia śledziony związanego z infekcją EBV

Udostępnij:
15-letni pacjent zgłosił się do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu gorączki, bólu głowy, szyi oraz ramienia. Ból szyi nasilał się przy jej zginaniu oraz prostowaniu. Ponadto pacjent skarżył się na łagodne zapalenie gardła, które nie stwarzało jednak problemów z doustnym przyjmowaniem pokarmów. W wywiadzie stwierdzono ponadto występowanie astmy indukowanej wysiłkiem, z powodu której pacjent korzystał z inhalatora.
W badaniu przy przyjęciu stwierdzono temperaturę ciała 38.2°C, tętno 105/min, częstość oddechów 18/min, ciśnienie tętnicze 121/53 mm Hg oraz saturację 99% podczas oddychania powietrzem atmosferycznym. Dodatkowo w badaniu przedmiotowym: ujemny objaw Brudzińskiego, brak sztywności karku, nieznaczna tkliwość szyi w linii pośrodkowej, nasilająca się przy zgięciu oraz wyproście, powiększone migdałki podniebienne bez obecności wysięku, powiększenie węzłów chłonnych szyjnych przednich.

Osłuchiwaniem nie stwierdzono nieprawidłowości nad polami płucnymi oraz nad sercem, z wyjątkiem stwierdzonej uprzednio tachykardii. W badaniu palpacyjnym brzuch był miękki, bolesny w obrębie prawego dolnego oraz lewego dolnego kwadrantu. Nie stwierdzono cech hepato- lub splenomegalii.

Wyniki zleconych badań laboratoryjnych prezentowały się następująco: leukocyty 6.5 tys./mm³ (5.5–15.5), limfocyty 23%, neutrofile 61%, monocyty 14%, hemoglobina 14.5 g/dl (10.0–15.5) hematokryt 43% (31–43), stężenie sodu 130 mmol/l (136–145). W badaniu ultrasonograficznym nie uwidoczniono wyrostka robaczkowego, stwierdzono natomiast umiarkowaną ilość wolnego płynu w obrębie prawego dolnego kwadrantu brzucha oraz dodatni objaw McBurney’a.
W związku z niejednoznacznym obrazem klinicznym, zadecydowano o wykonaniu tomografii komputerowej jamy brzusznej oraz miednicy z dożylną podażą środka kontrastowego. W badaniu uwidoczniono umiarkowaną splenomegalię z pęknięciem śledziony III stopnia (tj. na głębokość >3 cm) oraz umiarkowanego stopnia krwawieniem do jamy otrzewnej. Zadecydowano o poszerzeniu panelu badań o badania serologiczne w kierunku zakażenia wirusem Epstein-Barr, które wykazały obecność przeciwciał klasy IgM, przy braku przeciwciał klasy IgG.

Po wstępnej stabilizacji stanu klinicznego, pacjenta przekazano do pracowni radiologii inwazyjnej, w ramach której wykonano angiografię tętnic śledziony oraz embolizację proksymalnego odcinka tętnicy śledzionowej.

Po zabiegu embolizacji uzyskano szybką poprawę stanu klinicznego pacjenta. Po wykluczeniu innych następstw infekcji EBV, pacjenta wypisano do domu w stanie dobrym.

Opisywany przypadek kliniczny wskazuje na szerokie spektrum objawów, które mogą towarzyszyć uszkodzeniu śledziony. Prócz nietypowych objawów, które wystąpiły w opisywanym przypadku, mogą pojawić się: uogólniony ból brzucha, ból w obrębie lewego górnego kwadrantu brzucha, ból promieniujący do lewej łopatki (objaw Kehra) oraz cechy niestabilności hemodynamicznej.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.