Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ pobrania krwi pępowinowej podczas cięcia cesarskiego na okołoporodową utratę krwi

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 19.04.2022
 
 
Pobieranie krwi pępowinowej w celu bankowania jest częstą praktyką w położnictwie. Na podstawie badania 228 kobiet stwierdzono, że wpływ tej procedury na wzrost okołoporodowej utraty krwi po cięciu cesarskim jest niewielki i prawdopodobnie nie ma znaczenia klinicznego w populacji zdrowych kobiet.
Krew pępowinowa może być źródłem komórek macierzystych, które są wykorzystywane w leczeniu wielu schorzeń nowotworowych i nienowotworowych. Trwają również badania nad zastosowaniem autogennych komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Krew pępowinowa jest uważana za odpad medyczny, dlatego jej pobieranie nie wywołuje kontrowersji. Należy jednak pamiętać, że zabieg pobrania jednostek krwi pępowinowej może wpływać na okołoporodową utratę krwi matki.

Pobieranie krwi pępowinowej w celu bankowania jest częstą praktyką w położnictwie. W piśmiennictwie są dostępne badania oceniające użycie bankowanej krwi w medycynie, jednak niewiele prac poświęcono ocenie wpływu samej procedury pobrania na mechanizm porodu oraz okołooperacyjną utratę krwi.

Autorzy pracy, która ukazała się w czasopiśmie „Studia Medyczne”, podjęli próbę oceny wpływu procedury pobierania krwi pępowinowej na okołoporodową utratę krwi podczas cięcia cesarskiego, ponieważ pobranie metodą in utero (przed porodem łożyska) może wydłużyć czas od porodu noworodka do zszycia mięśnia macicy. Ponadto w piśmiennictwie istnieją dane wskazujące na niewielką, ale statystycznie istotną utratę krwi w przypadku pobierania krwi pępowinowej podczas porodu drogami natury.

Badanie miało charakter retrospektywny, obserwacyjny. Obejmowało 228 kobiet, u których wykonano cięcie cesarskie z pobraniem krwi pępowinowej metodą in utero. Do grupy kontrolnej włączono 1106 kobiet, które przeszły cięcie cesarskie bez pobrania krwi pępowinowej.

Stwierdzono statystycznie istotnie mniejsze wartości stężenia hemoglobiny (Hb) (11,5 g/dl vs 11,7 g/dl, p = 0,04) oraz hematokrytu (Hct) (33,7% vs 34,4%, p = 0,03) w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie badanej zaobserwowano większą medianę spadku stężenia Hb (1,1 g/dl vs 0,8 g/dl, p < 0,001) oraz Hct (3,05% vs 2,2%, p < 0,001). Nie wykazano różnic w stężeniu płytek krwi pomiędzy grupami. Nie odnotowano różnic w częstości występowania niedokrwistości poporodowej (Hb < 10 g/dl) oraz ciężkiej niedokrwistości poporodowej (Hb < 7 g/dl).

Pobieranie krwi pępowinowej metodą in utero podczas cięcia cesarskiego wiąże się ze statystycznie istotnym zwiększeniem okołooperacyjnej utraty krwi. Różnica jest niewielka i prawdopodobnie nieistotna klinicznie w populacji zdrowych kobiet poddawanych procedurze cięcia cesarskiego.

Pełna treść artykułu: Jakub Młodawski, Marta Mlodawska, Aleksandra Herman, Kinga Kasperek, Grzegorz Swiercz. Wpływ pobrania krwi pępowinowej podczas cięcia cesarskiego na okołoporodową utratę krwi oraz występowanie powikłań. Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 54-58.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.