Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Aktywność fizyczna osób starszych z uwzględnieniem barier i wiedzy o zagrożeniach związanych z hipokinezją

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 30.08.2021
 
 
Brak aktywności fizycznej przyczynia się do wielu chorób psychicznych i somatycznych. Poziom aktywności badanych seniorów, bariery uniemożliwiające jej podejmowanie i niedostateczna wiedza na temat odroczonych konsekwencji hipokinezji sugerują potrzebę edukacji zdrowotnej osób starszych z zakresu fizjoprofilaktyki.
Naukowcy często podejmują temat aktywności fizycznej seniorów w ujęciu teoretycznym, ukazując np. mechanizmy jej ochronnego działania na organizm, wpływ na zdrowie, pozytywne starzenie się oraz zasady skutecznego treningu zdrowotnego. Według danych WHO i Unii Europejskiej niewiele osób starszych jest aktywnych fizycznie. Celem pracy opublikowanej na łamach „Health Problems of Civilization” było porównanie aktywności fizycznej badanych seniorów we wcześniejszym i obecnym okresie życia. Autorzy przedstawili również bariery ograniczające podejmowanie aktywności fizycznej oraz wiedzę badanych na temat zagrożeń wynikających z hipokinezji.

Badanie przeprowadzono wśród 217 osób w wieku 60–85 lat zamieszkałych w północnej części województwa lubelskiego. Wykorzystano autorski kwestionariusz wywiadu.

Systematyczna aktywność fizyczna badanych we wcześniejszym okresie życia obejmowała głównie czynności domowe i przydomowe, pracę zawodową oraz uczestniczenie w lekcjach wychowania fizycznego. Obecnie najczęściej podejmowanymi aktywnościami są spacery (75,6%) i praca w ogrodzie (66,4%). Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni biorą udział w zorganizowanych zajęciach ruchowych i zgłaszają chęć uczestniczenia w nich. Wśród barier uniemożliwiających ankietowanym aktywność fizyczną najwięcej osób wymieniało niepełnosprawność, słabość fizyczną, kinezjofobię i wielochorobowość (34,6%). W dalszej kolejności zgłaszano brak umiejętności zorganizowania ćwiczeń fizycznych (27,7%). Wśród zagrożeń związanych z hipokinezją badani najczęściej wskazywali otyłość, choroby narządu ruchu i nadciśnienie tętnicze.

Poziom aktywności fizycznej badanych seniorów, bariery uniemożliwiające jej podejmowanie i niedostateczna wiedza na temat odroczonych konsekwencji hipokinezji sugerują potrzebę edukacji zdrowotnej osób starszych z zakresu fizjoprofilaktyki.

Pełna treść artykułu: Zofia Kubińska, Anna Pańczuk. Physical activity of the elderly: limitations and knowledge about the dangers of hypokinesia. Health Prob Civil 2021; 15 (2): 115-121.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe