Archiwum

Nowe przepisy o jakości – komentarz eksperta ►

Udostępnij:
Wkrótce posłowie zajmą się dwoma projektami ustaw, wprowadzającymi rozwiązania projakościowe w ochronie zdrowia – ich ekspercką ocenę przedstawia w „Menedżerze Zdrowia” radca prawny Michał Modro, głównie wymieniając zalety nowych dokumentów.
Przypomnijmy – 18 maja na stronie internetowej Sejmu pojawił się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a dzień później nowy projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Obydwa są dokumentami poselskimi, a nie rządowymi – wcześniej taki zaproponował resort, jednak w Sejmie rządzącym zabrakło jednego głosu do jego przyjęcia.

Wszystko wskazuje na to, że niebawem politycy zajmą się nimi.

– Prawdopodobnie nastąpi to podczas posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 24, 25 i 26 maja – przewiduje Michał Modro, radca prawny z Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie i przedstawiciel organizacji pracodawców Business Centre Club w Zespole Trójstronnym do spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego, który w „Menedżerze Zdrowia” ocenia nowe przepisy.

W pierwszym projekcie zaproponowano wprowadzenie pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych, obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta, zamiast obecnych wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, oraz powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – chodzi o możliwość szybkiego dochodzenia odszkodowania za niepożądane zdarzenia w szpitalach. To wydaje się rozwiązaniem dość dobrym – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ma doświadczenie w prowadzeniu funduszów kompensacyjnych – działają już Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych i Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych. Postępowania prowadzone są sprawnie. To dobry model postępowania. Podobnie mogłoby to działać w przypadku zdarzeń niepożądanych – zwraca uwagę Michał Modro.

– W dokumencie przewidziano wprowadzenie rekompensat bez orzekania o winie, mającego na celu ustalenie, czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do zdarzenia medycznego, oraz wskazanie wysokości świadczenia należnego wnioskodawcy z tego tytułu. Ma to pomóc w ustaleniu, czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do zdarzenia medycznego, oraz we wskazaniu wysokości świadczenia należnego wnioskodawcy z tego tytułu. Przepisy mają być stosowane do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielenia lub zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych w szpitalu i tylko w systemie finansowanym z pieniędzy publicznych. Podmiotem wskazanym do rozstrzygania w sprawach rekompensaty z tytułu zdarzeń medycznych w pierwszej instancji oraz obsługi funduszu będzie Rzecznik Praw Pacjenta, a świadczenia z funduszu będą przysługiwały pacjentowi albo jego rodzinie. Trzeba będzie się zdecydować na sposób dochodzenia roszczeń – wniesienie do sądu sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wyklucza rozpatrzenie wniosku przez Rzecznika Praw Pacjenta – opisuje ekspert.

W drugim projekcie – o jakości w ochronie zdrowia – nie uwzględniono kontrowersyjnego dla części środowiska lekarskiego zapisu o klauzuli no fault, który w wersji rządowej dokumentu był, ani o likwidacji Centrum Monitorowania Jakości.

– Rządzący zdecydowali, że oddzielą funkcję instytucji akredytującej od płatnika – wyjaśnia Michał Modro, dodając, że „te zmiany ocenia pozytywnie”.

– W projekcie zapisano umożliwienie wdrożenia rozwiązań prawno-organizacyjnych, które będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości, to jest autoryzacji, akredytacji i rejestrów medycznych.

Co o nich sądzi ekspert?

Wypowiedź Michała Modro do obejrzenia w całości poniżej.Przeczytaj także: „Nowe przepisy o jakości w Sejmie”, „Nie zlikwidują CMJ – to dobra decyzja” i „Odszkodowania za niepożądane zdarzenia – w przepisach o jakości”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.