Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl

Projekt ustawy o jakości przyjęty

Udostępnij:
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – 13 grudnia poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski.
Ustawa o jakości to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych w Ministerstwie Zdrowia pod kierownictwem Adama Niedzielskiego. Przepisy zaprezentowano jeszcze w 2021 r. – długo były w konsultacjach publicznych, dopiero 14 października 2022 r. przekazano je do Komisji Prawniczej.

13 grudnia minister zdrowia – na Twitterze – poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt.Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
– Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości – wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, wyliczając, że „przedmiotem uregulowania będzie wprowadzenie rozwiązań w zakresie:
– autoryzacji,
– wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa,
– akredytacji,
– systemu świadczeń kompensacyjnych,
– rejestrów medycznych”.

W projekcie podkreślono, że „aktualnie zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej są regulowane przez wiele aktów prawnych o zróżnicowanej randze, a systemowe monitorowanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w drodze odrębnego aktu prawnego pozwoli na:
– poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości,
– stałe udoskonalanie praktyki klinicznej przez prowadzenie rejestrów medycznych,
– poprawę bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych,
– stworzenie warunków do systematycznej oceny jakości świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i upubliczniania tych informacji,
– uzyskanie porównywalności podmiotów udzielających świadczeń pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki oraz udostępnienie wyników opinii publicznej,
– stworzenie warunków umożliwiających finansowe motywowanie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do podnoszenia poziomu jakości,
– efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych w obszarze zdrowia”.

W projekcie wprowadzono – między innymi – nowe rozwiązania w strategicznych obszarach ochrony zdrowia, to jest:
– wymóg obligatoryjnej autoryzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– wewnętrzny obligatoryjny dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą system zarządzania jakością i bezpieczeństwem – system monitorowania zdarzeń niepożądanych,
– regulację dotyczącą ochrony personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego, co w założeniu ma zachęcać personel do ujawniania możliwie jak największej liczby zdarzeń niepożądanych, bez obawy o ewentualne sankcje i działania represyjne z tym związane, a także wpływać na rozwój kultury bezpieczeństwa w ramach opieki nad pacjentem,
– procedurę udzielania akredytacji w ochronie zdrowia – fakultatywną zewnętrzną ocenę jakości,
– system pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych,
– Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewniający pacjentom rekompensatę za szkody związane z opieką zdrowotną na poziomie akceptowalnego społecznie stopnia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Co w projekcie zapisano w szczegółach?

Udostępniamy projekt w całości.Dokument można oglądać komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.