Wyślij
Udostępnij:
 
 

Sanepid ostrzega: Kiedy rodzic uchyla się od zaszczepienia dziecka, to możemy zawiadomić sąd opiekuńczy!

Źródło: KL
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 13.05.2016
 
 
W środę (11 maja) dotarliśmy do listu, w którym sanepid zagroził zabraniem dzieci, bo matka unikała szczepień. Przedstawiamy szczegółowe uzasadnienie reprezentanta ostrowickiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, który podtrzymuje swoją decyzję i wyjaśnia: - Konieczne jest podejmowanie działań w celu przymuszenia osób zobowiązanych do wypełnienia obowiązku szczepień.
"Menedżer Zdrowia" dotarł do listu wysłanego z jednego z mazowieckich sanepidów. Dokument jest bezprecedensowy, bo nadawca pisze w nim do matki dwóch pięciolatków i dziecka, które nie skończyło roku i ostrzega: - Zaniedbanie przeprowadzenia u dziecka szczepień ochronnych może być przesłanką do ograniczeń w zakresie władzy rodzicielskiej, a nawet do pozbawienia tej władzy.

Tomasz Liwartowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że zgodnie z artykułem 68 ust. 4 konstytucji, władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych. Działania te skupiają się na właściwej regulacji prawnej szczepień ochronnych, działalności oświatowo-zdrowotnej, egzekwowaniu obowiązku poddawania się szczepieniom w odniesieniu do tych szczepień ochronnych, które są szczepieniami obowiązkowymi, zapewnieniu bezpieczeństwa szczepień ochronnych.

- Podstawą prawną do nałożenia obowiązku szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym jest art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.), który zobowiązuje osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym na zasadach określonych w ustawie, przy czym zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy w odniesieniu do osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (m.in. dzieci) odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku ponosi osoba sprawująca nad tą osobą prawną pieczę albo jej opiekun faktyczny (zwykle są to rodzice).

- Wykaz obowiązkowych szczepień ochronnych i grupy osób obowiązanych do poddania się tym szczepieniom zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086 ze zm.).

- W związku z powyższym za osoby uchylające się od wykonania obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym należy uznać te osoby, które - będąc na podstawie wyżej wymienionych przepisów zobowiązane do poddania się szczepieniom przeciw chorobom zakaźnym w związku z wiekiem lub przesłankami wynikającymi ze stanu zdrowia lub przesłankami epidemiologicznymi - nie zgłosiły się w celu przeprowadzenia badań kwalifikujących do szczepień i samego szczepienia, oraz nie przedstawiły zaświadczenia o wcześniejszym poddaniu się temu szczepieniu w ramach szczepień zalecanych, jednocześnie, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do szczepień lub wskazań do czasowego odroczenia ich przeprowadzenia.

- W przypadku stwierdzenia uchylania się rodziców dzieci od wypełnienia ustawowego obowiązku szczepienia dzieci (np. w wyniku poinformowania o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przez lekarza POZ) konieczne jest podejmowanie działań w celu przymuszenia osób zobowiązanych (rodziców dzieci) do wypełnienia tego obowiązku.

- Obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym ma charakter osobistego świadczenia osoby zobowiązanej, wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, którego niewykonanie skutkuje: egzekucją jego wykonania na podstawie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz odpowiedzialnością karną na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń, gdzie art. 115 ww. Kodeksu chroni interes obywateli w zakresie stworzenia takich sytuacji, które umożliwiają powstawanie i szerzenie się zachorowań na gruźlicę, czy inne choroby zakaźne.

- Prowadząc w pierwszej kolejności działania edukacyjne, jednocześnie rodzice informowani są o skutkach i ewentualnych konsekwencjach wynikających z uchylania się od szczepień obowiązkowych, gdzie w przypadku rażącego uchylania się rodziców od poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, na podstawie art. 572 Kodeksu postępowania cywilnego, może zawiadomić o tym fakcie sąd opiekuńczy.

- Przy czym art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie uzależnia wydania potrzebnych zarządzeń od przyczyn nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej, lecz zmierza do usunięcia wszelkiego rodzaju źródeł zagrożenia dobra dziecka bez względu na to, czy trudności w wykonywaniu władzy rodzicielskiej są zawinione przez rodziców. Natomiast art. 95 § 3 ww. Kodeksu mówi o tym, że władza rodzicielska nie daje pola do wolnego wyboru, tylko powinna być sprawowana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

- Odstąpienie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej od egzekwowania obowiązku szczepień dzieci i ograniczeniu się jedynie do ponownego pouczenia opiekunów faktycznych o istnieniu takiego obowiązku, byłoby niedopełnieniem zapisu art. 5 pkt. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez organy zobowiązane do sprawowania nadzoru nad wykonaniem szczepień ochronnych.

- Jednocześnie informuje że do chwili obecnej z ostatecznego środka jakim byłoby złożenie wniosku do sądu opiekuńczego z powodu rażącego uchylania się od szczepień, sanepid w Ostrowi Mazowieckiej nie skorzystał i nie zamierza korzystać ze względu na interpretacje GIS z 20.03.2016 r. „Kwestie sposobu egzekwowania wyżej wymienionego obowiązku szczepień ochronnych, jako obowiązku o charakterze niepieniężnym, zostały określone w przepisach ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599) zgodnie z art. 5 § 1 pkt. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są uprawnione do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku szczepień, tj. są wierzycielem w rozumieniu art. 1a pkt. 13 ww. ustawy."

Przeczytaj również tekst pod tytułem: "Sanepid grozi zabraniem dzieci, bo matka unika szczepień", a także inne publikacje na temat szczepień "Justyna Socha apeluje o podjęcie uchwały o potrzebie stworzenia indywidualnego programu szczepień" i ""W medycynie nie ma demokracji" kontra "Dyskusja toczy się na razie w internecie"
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe