Wyślij
Udostępnij:
 
 
Szukają zastępcy prezesa do spraw operacyjnych
Źródło: KL, Narodowy Fundusz Zdrowia
Autor: Krystian Lurka |Data: 18.06.2018
 
 
W piątek (15 czerwca) minister zdrowia powołał Andrzeja Jacynę na prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. I tego dnia, Jacyna wydał nowelizację zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego centrali. Wskazał w nim nowe stanowisko, czyli zastępcę prezesa do spraw operacyjnych.
Nowe zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego centrali NFZ informuje o zastępcy do spraw mundurowych, do spraw finansowych i wskazuje nowe stanowisko, czyli prezesa do spraw operacyjnych. Zastępca prezesa do spraw operacyjnych ma sprawować bezpośredni nadzór nad Departamentem Analiz i Strategii oraz Departamentem Spraw Świadczeniobiorców.

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko zastępcy prezesa winien spełniać następujące warunki określone w art. 102a ust. 1 w zw. z art. 103a ust. 2 ustawy, to jest być osobą, która:
- posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie medycyny, prawa, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania,
- jest obywatelem polskim,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada kompetencje kierownicze,
- posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
- posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu.

Ponadto zgodnie z art. 103 ust. 6 ustawy Zastępca Prezesa nie może być jednocześnie:
- członkiem Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego NFZ,
- pracownikiem oddziału wojewódzkiego NFZ,
- świadczeniodawcą,
- właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne,
- posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 4,
- osobą, o której mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8 ustawy, to jest właścicielem, pracownikiem lub osobą współpracującą ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów,
- członkiem organów lub pracownikiem podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
- członkiem organów lub pracownikiem jednostek samorządu terytorialnego;
- członkiem organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
- właścicielem akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w lit. a;
- właścicielem w spółkach handlowych więcej niż 10 proc. akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w lit. e;
- posłem, posłem do Parlamentu Europejskiego albo senatorem.

Zgodnie z § 3 ust. 1 statutu Funduszu, do zakresu obowiązków zastępców prezesa NFZ należy zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych dla podległych im komórek organizacyjnych centrali funduszu, a w szczególności:
- proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej podległych komórek organizacyjnych centrali NFZ,
- planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
- koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych,
- rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne,
- reprezentowanie na zewnątrz Funduszu w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych i w zakresie zastrzeżonym dla Prezesa Funduszu, za zgodą albo na polecenie prezesa NFZ,
- podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych,
- parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe komórki organizacyjne,
- występowanie do prezesa NFZ z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych,
- przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez prezesa NFZ,
- wykonywanie innych poleceń prezesa NFZ.

Dokumenty należy składać do 25 czerwca. Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne i zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie których sprawdzona zostanie wiedza z zakresu spraw należących do właściwości NFZ oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

Przeczytaj także: "Andrzej Jacyna prezesem NFZ", "Jakie zmiany w drużynie Ministerstwa Zdrowia?" i "Marek Tombarkiewicz dyrektorem NIGRiR".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe