Trzy nowe zespoły w Ministerstwie Zdrowia

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski
|
Z początkiem kwietnia minister zdrowia powołał trzy kolejne zespoły mające przygotować rozwiązania prawne w ważnych dla resortu sprawach: opracowania ustawy o zawodzie farmaceuty; opiniowania wniosków inwestycyjnych i wypracowania nowego modelu kształcenia lekarzy i dentystów. Kto wszedł do tych zespołów i kto nimi pokieruje?
Poniżej cytujemy za komunikatami Ministerstwa Zdrowia

W skład zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty wchodzą:

1) Przewodniczący Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego - osoba wyznaczona przez Przewodniczącego spośród pracowników Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,

b) dwóch przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,

c) czterech przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej,

d) przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego,

e) przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

f) Konsultant Krajowy w dziedzinie analityki farmaceutycznej,

g) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej,

h) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji przemysłowej,

i) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,

j) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,

k) przedstawiciel Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.W skład zespołu do spraw opiniowania wniosków inwestycyjnych wchodzą:

1) Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia;

3) Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia;

4) członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

b) 3 przedstawicieli Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,

c) przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia,

d) przedstawiciel Departamentu Infrastruktury i e - Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

e) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia,

f) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,

g) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

h) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,

i) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,

j) przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia,

k) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie ZdrowiaZespół realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) opracowanie kryteriów oraz wag i wskaźników przeliczeniowych służących do oceny merytorycznej zgłoszonych wniosków, celem przedłożenia ich do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) dokonanie oceny merytorycznej wniosków na podstawie ustalonych kryteriów, wag i wskaźników przeliczeniowych, o których mowa w pkt 1;

3) dokonanie oceny celowości, zasadności i zgodności z obowiązującymi założeniami polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia zgłoszonych wniosków, w szczególności na podstawie map potrzeb zdrowotnych;

4) rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listy wniosków inwestycyjnych proponowanych do objęcia finansowaniem z budżetu państwa, części 46 -Zdrowie.

W skład zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów wchodzą:

1) Przewodniczący – Marek Tombarkiewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) członkowie:

a) Witold Rużyłło,

b) Jerzy Kruszewski,

c) Grzegorz Wallner,

d) Teresa Bachanek,

e) Jacek Imiela,

f) Roman Danielewicz,

g) Renata Górska,

h) Tomasz Hryniewiecki,

i) Joanna Jędrzejczak,

j) Mariusz Klencki,

k) Janusz Kleinrok,

l) Zyta Kaźmierczyk- Zagórska,

m) Ładysław Nekanda-Trepka,

n) Grzegorz Napiórkowski,

o) Filip Dąbrowski,

p) Marta Klimkowska-Misiak,

r) Maciej Michalak,

s) trzech przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.Zadaniem Zespołu jest opracowanie zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w tym:

1) dokonanie analizy i oceny aktualnego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;

2) wskazanie nowych propozycji rozwiązań lub ewentualnych zmian dotyczących poszczególnych obszarów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.