NEUROLOGIA
Udary mózgu
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Doustne leczenie przeciwkrzepliwe a bezpieczeństwo trombolizy w udarze niedokrwiennym

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Jaskot
|
Źródło: Mazya MV, Lees KR, Markus R, i wsp. Safety of intravenous thrombolysis for ischemic stroke in patients treated with warfarin. Ann Neurol 2013; online ahead of print; doi: 10.1002/ana.23924; JN
Tagi: udary mózgu
Mazya i wsp. ocenili bezpieczeństwo stosowania trombolizy w ostrym niedokrwiennym udarze mózgu u 768 osób leczonych warfaryną. Stwierdzili, że u chorych z INR nieprzekraczającym 1.7 wyniki leczenia nie różniły się od uzyskanych u pozostałych pacjentów.
Mazya i wsp. zaprojektowali badanie, którego celem było dostarczenie nowych danych, które pomogłyby rozstrzygnąć, czy bezpieczne jest stosowanie trombolizy tkankowym aktywatorem plazminogenu (tPA, tissue plasminogen activator) u chorych przyjmujących doustne leki przeciwkrzepliwe. Zwrócili przy tym szczególną uwagę na fakt, że europejska rejestracja tPA w udarze mózgu wyklucza jego stosowanie równocześnie z doustną antykoagulacją. W Stanach Zjednoczonych tPA jest dopuszczony do stosowania przy wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR, international normalized ratio) nie większej niż 1.7. Autorzy przeanalizowali dane dotyczące 45 074 chorych leczonych trombolizą, z których 768 było leczonych warfaryną i miało INR nie większy niż 1.7. Pacjenci z podgrupy leczonej warfaryną mieli więcej współwystępujących chorób i byli starsi niż pozostali chorzy z niedokrwiennym udarem mózgu. Po uwzględnieniu tych różnic stwierdzono, że stosowanie tPA nie było w tej podgrupie związane z większą częstością występowania krwotoku śródmózgowego. Wyniki leczenia trombolizy u chorych przyjmujących doustne leki przeciwkrzepliwe po 3 miesiącach od udaru, mierzone śmiertelnością i sprawnością ruchową, także się nie różniły w porównaniu do pozostałych chorych. Wykazano większą częstość rekanalizacji po tPA u chorych leczonych warfaryną; różnica ta nie była jednak istotna statystycznie (p = 0.066). W innej szczegółowej analizie obliczono, że w określonych warunkach rekanalizacja u tych pacjentów była szybsza. Autorzy napisali w podsumowaniu, że u chorych z ostrym niedokrwiennym udarem mózgu poddanych trombolizie leczenie warfaryną przy INR nie większym niż 1.7 nie zwiększało ryzyka wystąpienia krwotoku śródmózgowego, ani nie skutkowało wzrostem ryzyka niepełnosprawności lub zgonu.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.