NEUROLOGIA
Depresja
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rozpowszechnienie występowania zaburzeń z grupy spektrum zaburzeń autystycznych

Źródło: Young Shin Kim, Bennett L. Leventhal, Yun-Joo Koh, Eric Fombonne, Eugene Laska, Lim, Keun-Ah Cheon, Soo-Jeong Kim, Young-Key Kim, HyunKyung Lee, Dong-Ho Song, and Roy Richard Grinker. Prevalence of Autism Spectrum Disorders in a Total Population Sample Am
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 10.10.2011
 
 
Opublikowane w American Journal of Psychiatry wyniki badań koreańskich badaczy wskazują na wzrost zachorowania na zaburzenia z grupy spektrum autyzmu (ang. autistic spectrum disorder; ASD) wśród dzieci. Jednakże nadal dane dotyczące rozpowszechnienia występowania tych zabu-rzeń pozostają kontrowersyjne.
Początkowo częstość występowania ASD szacowana był na 4 przypadki zachorowania /10 000 osób. W ostatnich latach według niektórych źródeł zachorowalność wzrosła aż do 60 przypadków zachorowań /10 000 osób. Aktualnie częstość zachorowań określa się jako 1/1000 osób, lub 0.07% do 1.8% zachorowań w populacji.
Badacze Young i wsp. przeprowadzili wstępny screening dzieci w wieku 7-12 lat z zachodniej Korei mający na celu wyodrębnienie grupy osób tzw. wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia spektrum zaburzeń autystycznych. Do identyfikacji osób z możliwymi problemami ze spektrum zaburzeń autystycznych użyto Kwestionariusza przesiewowego oceny spektrum chorób autystycz-nych. (ang. Autism Spectrum Screening Questionnaire) Dzieci, które miały dodatni wynik w prze-prowadzonym screeningu były następnie zapraszane wraz z rodzicami na bardziej szczegółowe badania z użyciem ustrukturalizowanych narzędzi diagnostycznych. Rozpowszechnienie było oce-niane na poziomie 2.64%, stosunek chłopców do dziewcząt wynosił 2.5:1. Podkreślano jednak, iż oceniano tu rozpowszechnienie podwyższonego ryzyka zachorowania na zaburzenia autystyczne. Wykazano, iż w grupie osób badanych kwestionariuszem 16% osób miało jakiś rodzaj obniżenia funkcjonowania intelektualnego. Natomiast w podgrupie osób z występującym wysokim prawdo-podobieństwem zaburzeń autystycznych aż 59% osób. Badania wykazały, iż prawie 2/3 dzieci w podgrupie z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia chorób autystycznych było niediagnozo-wanych i w konsekwencji nieleczonych. Autorzy podkreślili ważną rolę w rozpowszechnianiu wie-dzy na temat tych chorób jak i potrzebę opracowania lepszych narzędzi przesiewowych umożliwia-jących skuteczniejsze rozpoznawanie i możliwość wcześniejszego leczenia w/w zaburzeń.
Spektrum zaburzeń autystycznych obejmuje grupę podobnych objawowo schorzeń, do których na-leżą 1) autyzm, 2) autyzm atypowy oraz 3) zespół Aspergera W Klasyfikacji europejskiej ICD-10 zaburzenia te zaliczone są do całościowych zaburzeń rozwoju. W autyzmie dziecięcym wyróżnić można trzy główne kategorie objawów: nieprawidłowe, zaburzone interakcje społeczne, zaburzenia komunikacji oraz nieprawidłowe wzorce aktywności i zainteresowań. Objawy pojawiają się zwykle przed 3 r.ż. Jeśli nieprawidłowy i/lub zaburzony rozwój ujawnia się po 3 r.ż i/lub brak jest zauwa-żalnych objawów w kategoriach objawów niezbędnych do prawidłowej diagnozy, należy rozpoznać autyzm atypowy. Zespół Aspergera rozpoznaje się gdy nie występują istotne zaburzenia rozwoju języka i czynności poznawczych.

Bibliografia dla zainteresownych

1. Prevalence of autism spectrum disorders - Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network Surveillance Year 2006 Principal Investigators, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). MMWR Surveill Summ. 2009 Dec 18; 58(10):1-20
2. Validation of the social communication questionnaire in a population cohort of children with autism spectrum disorders. Chandler S, Charman T, Baird G, Simonoff E, Loucas T, Meldrum D, Scott M, Pickles A. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007 Oct; 46(10):1324-32.
3. Prevalence of disorders of the autism spectrum in a population cohort of children in South Thames: the Special Needs and Autism Project (SNAP). Lancet. 2006
4. Systematic review of prevalence studies of autism spectrum disorders. Williams JG, Higgins JP, Brayne CE. Arch Dis Child. 2006 Jan; 91(1):8-15.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.