Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Orzeczenia sądów lekarskich w rejestrach NFZ i ZUS

Udostępnij:
Informacja o zakazie wykonywania zawodu lekarza przekazywana jest nie tylko do Naczelnej Izby Lekarskiej i izb okręgowych, lecz także do NFZ i ZUS – poinformował Grzegorz Wrona, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej.
Jak przypomniał sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej, kara ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza może być orzeczona na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat. Orzekając tę karę, sąd lekarski ma obowiązek szczegółowo określić czynności, których lekarz nie będzie mógł wykonywać. Warto pamiętać, że sąd lekarski jest uprawniony do wydania postanowienia o publikacji orzeczenia o karach zakazu pełnienia funkcji kierowniczych, ograniczenia zakresu czynności, a także zawieszenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu w biuletynie okręgowej izby lekarskiej, której lekarz jest członkiem. Z tego prawa sądy korzystają coraz częściej.

Wśród przykładów orzeczeń dotyczących lekarzy dentystów i lekarzy Grzegorz Wrona wymienił zakaz wykonywania zabiegów z zakresu implantologii i implantoprotetyki na okres dwunastu miesięcy z powodu niestarannego zaplanowania i przeprowadzonego zabiegu oraz nieprawidłowego pozabiegowego leczenia stomatologicznego. Kolejny przykład to zakaz leczenia ortodontycznego na okres jednego roku z powodu nienależytej staranności w leczeniu ortodontycznym. W przypadku lekarza specjalisty medycyny pracy sąd lekarski orzekł zakaz wykonywania badań profilaktycznych i wydawania orzeczeń o zdolności do pracy z zakresu medycyny pracy na okres jednego roku z powodu wystawienia 207 orzeczeń lekarskich bez przeprowadzenia badań, a w przypadku specjalisty położnictwa i ginekologii – zakaz pracy w zakładach leczniczych podmiotu leczniczego, w których podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, na okres dwóch lat z powodu niewykonania cięcia cesarskiego mimo patologicznego zapisu KTG.

Grzegorz Wrona wskazał, że wykonując orzeczenia, prezesi okręgowych rad lekarskich w wydawanych zarządzeniach wezwali obwinionych do złożenia dokumentu prawo wykonywania zawodu, w którym umieścili adnotację o ograniczeniu. Podobną informację umieszczono w okręgowym rejestrze lekarzy i w rejestrze centralnym. Informacja była więc publicznie dostępna w okresie odbywania kary. Dbając o należyty przebieg informacji, opierając się na prawie samorządowym, prezesi okręgowych rad lekarskich poinformowali o nałożeniu kar centralę Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym lekarz ograniczony w zakresie np. orzekania o niezdolności do pracy zostanie przez ZUS praktycznie takiej możliwości pozbawiony. Podobnie szybko ujawniony zostanie lekarz, który nie stosuje się do ograniczenia w możliwości ordynacji np. leków narkotycznych. Ponadto prezes okręgowej rady lekarskiej informuje również wojewodę oraz podmiot zatrudniający lekarza lub z nim współpracujący, ujawniony w rejestrze.

Opracowanie: INK
 
123RF
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.