Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

REPATHA® (EWOLOKUMAB) powoduje regresję blaszki miazdżycowej u pacjentów z chorobą wieńcową

Źródło: Info prasowa /MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 16.02.2017
 
 
Prawie u dwóch trzecich pacjentów poddanych skojarzonej terapii produktem leczniczym Repatha® z optymalizowaną dawką statyn stwierdzono zmniejszenie objętości blaszki miażdżycowej.
Szczegółowe wyniki badania GLAGOV zostały opublikowane w Journal of the American Medical Association i zaprezentowane na sesji naukowej podczas kongresu American Heart Association 15 listopada 2016 roku.
Firma Amgen (NASDAQ: AMGN) poinformowała, że skojarzenie produktu leczniczego Repatha® z optymalną terapią statynami prowadzi do istotnej statystycznie regresji rozmiarów blaszki miażdżycowej u pacjentów z chorobą wieńcową.
Wyniki badania GLAGOV (badanie III fazy) z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej tętnic wieńcowych zostały zaprezentowane podczas konferencji American Heart Association (AHA) w Nowym Orleanie 2016 i jednocześnie opublikowane w piśmie Journal of the American Medical Association.
Badanie III fazy GLAGOV oceniało czy Repatha®, inhibitor konwertazy białkowej subtylizyny/keksyny typu 9 (PCSK9), dodany do wcześniejszej optymalnej terapii statynami, zastosowany w grupie pacjentów z podwyższonym stężeniem LDL ma możliwość zmniejszenia blaszki miażdżycowej już obecnej w ścianie naczynia wieńcowego. Ocenę przeprowadzono za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) na początku i pod koniec 78–tygodniowego okresu leczenia.
- Zastosowanie nowoczesnej inwazyjnej techniki obrazującej wielkość blaszek miażdżycowych, ultrasonografii śródnaczyniowej pozwoliło udowodnić, że osiągnięcie tak niskich stężeń cholesterolu LDL zmniejsza znamiennie objętość blaszki miażdżycowej. Potwierdzając jednocześnie hipotezę o związku stężenia cholesterolu LDL z miażdżycą, im mniej cholesterolu tym mniejsza miażdżyca, regresję miażdżycy obserwowano w badaniu GLAGOV redukując stężenie cholesterolu LDL nawet do 20 mg% bez istotnego sygnału o działaniach niepożądanych przy tak niskim stężeniu cholesterolu LDL.
2
- powiedział prof. dr hab. n med. Andrzej Rynkiewicz, kierownik Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Badanie GLAGOV osiągnęło swój pierwszorzędowy punkt końcowy, który zakładał, że Repatha® doprowadza do istotnej statystycznie, procentowej zmiany objętości blaszki miażdżycowej (PAV) w porównaniu z wartością wyjściową. PAV określa proporcję światła tętnicy która jest zajęta przez blaszkę miażdżycową. Pacjenci w ramieniu z lekiem Repatha® uzyskali zmniejszenie objętości blaszki względem jej początkowego rozmiaru średnio o 0,95% w porównaniu do 0,05 % wzrostu, który uzyskano w grupie gdzie pacjenci otrzymywali zoptymalizowaną dawkę statyn plus placebo (ramię z Repatha® p < 0,0001; ramię z placebo p = 0,78). Różnica pomiędzy komparatorami była istotna statystycznie p < 0,0001. Oprócz tego dodanie ewolokumabu powodowało zwiększoną regresję blaszki miażdżycowej PAV u większego odsetka pacjentów w ramieniu otrzymującym produkt leczniczy Repatha ® niż u pacjentów otrzymujących placebo (64,3% vs 47,3%, odpowiednio, p < 0,0001). Na początku badania 98% pacjentów w obu grupach poddawanych było terapii statynami w dawkach od wysokich do umiarkowanych.
U pacjentów w grupie badanej zanotowano średnią redukcję objętości blaszki miażdżycowej (TAV) o 5,8 mm³ w porównaniu z 0,9 mm³ w grupie placebo. Różnica pomiędzy dwoma badanymi grupami była istotna statystycznie (p < 0,0001). Dodatkowo podanie leku Repatha® skutkowało regresją TAV u większego odsetka pacjentów w porównaniu z placebo: 61,5 % vs. 48,9 %, (p = 0,0002).
Na początku badania, średnie stężenie cholesterolu wynosiło 92,5 mg/dl w obu ramionach badania. Podczas 78 tygodni leczenia średnia wartość cholesterolu LDL wynosiła 36,6 mg/dl w ramieniu otrzymującym ewolokumab. Oznacza to spadek o 59,8% w stosunku do wartości w ramieniu kontrolnym. W 78 tygodniu badania, średnie stężenie LDL w ramieniu z lekiem Repatha® wynosiło 29 mg/dl, co oznacza 68% spadek w stosunku do wartości początkowej, podczas gdy w grupie placebo wynosiło 90 mg/dl.
W pogłębionej analizie wyników oceniono redukcję płytki miażdżycowej u 144 pacjentów z początkowym stężeniem cholesterolu LDL poniżej 70 mg/dl (najniższa zalecana wartość docelowa w obecnych wytycznych). W tej analizie wykazano, że u pacjentów w ramieniu z produktem Repatha® zaobserwowano największą zmianę rozmiarów blaszki miażdżycowej w stosunku do wartości początkowej w porównaniu z placebo (-1,97% versus -0,35%, odpowiednio, p < 0,0001). Ponadto, więcej niż u 80% pacjentów z tej podgrupy zaobserwowano regresję blaszki miażdżycowej (przez zmianę PAV) w grupie z ewolokumabem (81,2% z Repatha® vs 48,0% placebo, p < 0,0001).
Nie zaobserwowano żadnych nowych, istotnych działań niepożądanych w badaniu GLAGOV. Profil bezpieczeństwa był porównywalny w obu badanych grupach (67,9 % w ramieniu z Repatha® vs. 79,8 placebo). Zdarzenia niepożądane o znaczeniu klinicznym ocenione w badaniu to: bóle mięśni (7,0% Repatha® vs. 5,8% placebo), nowe przypadki zachorowania na cukrzycę (3,6% vs 3,7% odpowiednio w ramieniu z lekiem Repatha® i placebo), zdarzenia neurologiczne (1,4 % Repatha®; 1,2% placebo), reakcje w miejscu wstrzyknięcia (0,4 % vs 0,0%). W badaniu GLAGOV dodatnie wyniki testów na obecność przeciwciał wiążących zaobserwowano u jednego pacjenta (0,2%); nie stwierdzono obecności przeciwciał neutralizujących u żadnego z pacjentów.
3
Pomimo że badanie nie zostało tak zaprojektowane, aby ocenić wpływ na zdarzenia sercowo-naczyniowe, przeprowadzona pogłębiona analiza wykazała, wystąpienie zdarzeń sercowo-naczyniowych u 12,2 % pacjentów otrzymujących lek Repatha® i 15,3 % otrzymujących placebo. Najczęściej występowała konieczność wykonania rewareskularyzacji naczyń wieńcowych (odpowiednio: 10,3% vs 13,6% w ramieniu z lekiem Repatha® vs. placebo), drugim w kolejności zdarzeniem był zawał serca (2,1% vs 2,9%). Wszystkie pozostałe obiektywnie stwierdzone zdarzenia sercowo-naczyniowe wystąpiły u ≤ 0,8% pacjentów w obu grupach.
Według prof. dr hab. n med. Zbigniewa Kalarusa, kierownika Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM w Zabrzu, - Wyniki badania, pozwalają na stwierdzenie, że ewolokumab jest nie tylko optymalnym lekiem w leczeniu zaburzeń lipidowych u chorych nieodpowiadających na standardowe leczenie statyną, ale również dodany do terapii statyną w znamienny sposób pozwala na dodatkową redukcję blaszki miażdżycowej, a co więcej regresja ta jest osiągana u ponad 60% chorych poddanych leczeniu. Nowoczesna terapia zaburzeń lipidowych, jaką jest stosowanie inhibitora PCSK-9 i związana z nią redukcja blaszki miażdżycowej u chorych z chorobą wieńcową, może w znamienny sposób przyczynić się do poprawy ich rokowania, zmniejszenia objawów dławicy piersiowej oraz zmniejszenia częstości hospitalizacji i konieczności interwencji.
BADANIE GLAGOV
Badanie III fazy GLAGOV - wielośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione (GLobal Assessment of Plaque ReGression with a PCSK9 AntibOdy as Measured by IntraVascular Ultrasound) - oceniało wpływ produktu leczniczego Repatha® (ewolokumab) na chorobę niedokrwienną serca. Do badania włączono 968 pacjentów, którzy mieli wskazania do angiografii wieńcowej i byli leczeni zoptymalizowaną dawką statyn przez co najmniej 4 tygodnie i musieli mieć stężenie cholesterolu ≥ 80 mg/dl lub pomiędzy 60 – 80 mg/dl przy równoczesnym występowaniu co najmniej jednego dużego czynnika ryzyka (zdefiniowanego jako: niewieńcowa miażdżycowa choroba naczyń, zawał mięśnia sercowego lub hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej w dwóch ostatnich latach lub cukrzyca typu 2) lub trzech małych czynników ryzyka choroby wieńcowej - czynny palacz, nadciśnienie, niskie stężenie HDL, rodzinne obciążenie chorobami serca, wysokiego stężenia białka ostrej fazy (hs-CRP) ≥ 2 mg/L lub wiek ≥ 50 lat u mężczyzn i 55 lat u kobiet). Pacjenci byli randomizowani w stosunku 1:1 odpowiednio do dwóch ramion badania – w pierwszym z nich otrzymywali podskórnie lek Repatha® w dawce 420 mg miesięcznie, w drugim placebo.
Optymalna terapia statynami została zdefiniowana jako leczenie atorwastatyną w dawce 20 mg dziennie lub jej odpowiednikiem dostosowaną tak aby uzyskać poziom cholesterolu LDL zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Wysoko skuteczną terapię statyną (odpowiednik atorwastatyny w dawce 40 mg na dobę lub wyższej) zalecono wszystkim pacjentom. Pacjenci u których LDL cholesterol wynosił powyżej 100 mg/dl (2,6 mmol/l) i którzy nie byli leczeni w pełni efektywną terapią statynami, wymagali uzasadnienia badaczy, dlaczego nie zastosowano u nich w/w terapii. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była procentowa zmiana objętości blaszki miażdżycowej obrazowana ultrasonografią wewnątrznaczyniową na początku i pod koniec 78. tygodniowego okresu leczenia.
Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetek pacjentów z regresja PAV, odsetek pacjentów z regresją całkowitej objętości blaszki miażdżycowej (TAV) oraz zmianę TAV w porównaniu z wartością początkową.3
4
REPATHA® (EWOLOKUMAB)
Ewolokumab to pierwsze, całkowicie ludzkie przeciwciało monoklonalne, które wiąże się wybiórczo z receptorem PCSK9. W ten sposób uniemożliwia wiązanie krążącej PCSK9 z receptorem dla lipoprotein o niskiej gęstości (ang. low density lipoprotein receptor, LDLR) na powierzchni hepatocytów, zapobiegając rozkładowi receptora LDL przy udziale PCSK9. Zwiększenie gęstości występowania receptorów LDL wiąże się ze zmniejszeniem stężenia frakcji LDL cholesterolu w surowicy krwi.
Firma Amgen prowadzi obecnie badanie kliniczne FOURIER, które będzie odpowiedzią na pytanie: czy leczenie produktem leczniczym Repatha® zmniejsza ryzyko zdarzeń z przyczyn sercowo-naczyniowych pomimo stosowanego optymalnego leczenia statynami. Ostatni pacjenci zostali włączeni do tego badania w czerwcu 2015 roku. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania Fourier jest występowanie incydentu sercowo-naczyniowego zdefiniowanego jako: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej lub rewaskularyzacji naczyń wieńcowych u pacjentów z jawną klinicznie chorobą układu sercowo-naczyniowego. Drugorzędowym punktem końcowym jest równoczesne występowanie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu. W badaniu bierze udział 27 500 pacjentów, a jego wyniki są spodziewane w pierwszym kwartale 2017 roku.
Produkt Repatha® jest zarejestrowany w ponad 40 krajach, w tym USA, Japonii, Kanadzie i we wszystkich 28 krajach Unii Europejskiej.
Produkt leczniczy Repatha® jest wskazany do stosowania u dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (rodzinną heterozygotyczną i nierodzinną) lub mieszaną dyslipidemią jako uzupełnienie diety: w skojarzeniu ze statyną lub statyną i innymi lekami hipolipemizującymi u pacjentów, u których nie jest możliwe osiągnięcie docelowego stężenia cholesterolu LDL przy zastosowaniu statyny w najwyższej tolerowanej dawce, albo w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizującymi u pacjentów nietolerujących statyn, albo, u których stosowanie statyn jest przeciwwskazane.1
Produkt leczniczy Repatha® jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z innymi lekami
hipolipemizującymi u dorosłych i młodzieży w wieku, co najmniej 12 lat z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe