Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Rozliczenie świadczeń – według NFZ

Źródło: NFZ
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 27.07.2022
 
 
Weszła w życie nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ dotycząca umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wzrosła m.in. wartość stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów, w tym również ryczałtu dla transportu sanitarnego.
Zmiany w finansowaniu wprowadza zarządzenie prezesa NFZ opublikowane w tym tygodniu.
Zarządzenie weszło w życie 26 lipca, natomiast jego przepisy regulują rozliczanie świadczeń udzielanych od 1 lipca 2022 roku.

Na mocy tego dokumentu podwyższono wartość jednostki rozliczeniowej dla porady, stawki kapitacyjnej i ryczałtu o 6,26 proc. oraz ryczałtu dotyczącego transportu sanitarnego o 13,1 proc.

Zmieniła się też wycena świadczenia pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy.

Najważniejsze modyfikacje to:
1) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) świadczenia położnej POZ, w tym świadczenia położnej w Programie profilaktyki raka szyjki macicy oraz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;”
2) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. do obliczenia wysokości kwartalnego dodatku motywacyjnego, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 53 ust. 1, po zakończeniu:
• I kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu na ostatni dzień pierwszego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego kwartału;
• II kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu na ostatni dzień drugiego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego kwartału;
• III kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu na ostatni dzień trzeciego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego kwartału;
• IV kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu na ostatni dzień czwartego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego kwartału.
3) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Stawka kapitacyjna lekarza POZ korygowana jest z zastosowaniem współczynnika
1) 2,7 – w przypadku osoby do 6. roku życia;
2) 1,2 – w przypadku osoby od 7. do 19. roku życia;
3) 1,0 – w przypadku osoby od 20. do 39. roku życia;
4) 1,34 – w przypadku osoby od 40. do 65. roku życia;
5) 2,7 – w przypadku osoby od 66. do 75. roku życia
6) 3,1 – w przypadku osoby powyżej 75. roku życia;
7) 3,1 – w przypadku podopiecznego domu pomocy społecznej, zwanego dalej „DPS”, lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej, w tym przypadku nie stosuje się współczynnika określonego w pkt 1–6;
8) 3,2 – w przypadku osoby z chorobą przewlekłą, o której mowa w ust. 9; w tym przypadku nie stosuje się współczynnika określonego w pkt 1–7.”

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, skutek finansowy dla wprowadzonych zmian szacowany jest na kwotę 1 962 616,97 zł. Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Opracowanie Irina Nowochatko
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.