Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Gazeta Lekarska

XV Krajowy Zjazd Lekarzy – o samorządzie na wymagające lata

Źródło: Katarzyna Lechowicz-Dyl/PAP
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 13.05.2022
 
 
Od 12 maja w Warszawie obraduje XV Krajowy Zjazd Lekarzy. W programie wydarzenia, które potrwa do soboty, jest m.in. wybór nowego szefa lekarskiego samorządu.
Krajowy Zjazd Lekarzy, jako najwyższa władza samorządu, reprezentuje wszystkich lekarzy w Polsce; uczestniczy w nim kilkuset delegatów. Pomiędzy zjazdami władzę sprawuje Naczelna Rada Lekarska. Krajowe zjazdy odbywają się co cztery lata.

W czwartek 12 maja wysłuchano oficjalnych gości, wręczono odznaczenia „Meritus pro Medicis” oraz medale „Hominem Inveni”. Dokonano otwarcia części roboczej, a w niej m.in. odbyły się wybory przewodniczącego zjazdu, wiceprzewodniczących i sekretarzy, uchwalono także porządek obrad oraz przeprowadzono wybory członków komisji, w tym mandatowej i regulaminowej.

Na piątek zaplanowane zostały wybory prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. W sobotę z kolei przewidywane jest rozpatrzenie projektów uchwał zjazdu.

Funkcję prezesa sprawuje obecnie Andrzej Matyja, który w 2018 r. zastąpił na tym stanowisku Macieja Hamankiewicza. Naczelnym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej jest od dwóch kadencji Grzegorz Wrona.

Przypomnijmy strukturę i zadania NRL.

Do zadań Naczelnej Rady Lekarskiej, na której czele stoi prezes, należy m.in. reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu; sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz analizowanie, opiniowanie i proponowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia. Prezydium NRL stanowią: prezes oraz wybrani przez radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej m.in. prowadzi postępowanie wyjaśniające, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników, sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi, rozstrzyga spory o właściwość między okręgowymi rzecznikami. Służy mu prawo do udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej i jej prezydium z głosem doradczym.

Tytuł pochodzi od redakcji
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.