Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zmiany metabolizmu wątroby i mózgu u pacjentów z minimalną encefalopatią wątrobową

Źródło: Irena Maria Ciećko-Michalska, Tomasz Dziedzic, Agnieszka Słowik, Tomasz Hubert Mach, Robert Paweł Banyś, Mirosława Orłowiejska, Marek Binder, Mirosław Wyczesany Prz Gastroenterol 2013; 8 (2): 115–119 DOI (digital object identifier): 10.5114/pg.2013.33213
Autor: Andrzej Kordas |Data: 10.04.2015
 
 
Minimalna encefalopatia wątrobowa (minimal hepatic encephalopathy – MHE) jest neuropsychiatrycznym powikłaniem przewlekłych chorób wątroby, szczególnie marskości. Ze względu na brak wyraźnych objawów klinicznych rozpoznanie MHE jest trudne i opiera się głównie na testach neuropsychologicznych.
Cel: Badanie korelacji między zaburzeniami funkcji poznawczych mierzonymi za pomocą polskiej adaptacji Skali Inteligencji Wechslera (WAIS-R (PL)) a wybranymi parametrami biochemicznymi krwi, takimi jak czas protrombiny (prothrombin time – PT), stężenie amoniaku, oraz stężeniem metabolitów mózgu identyfikowanych za pomocą protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (proton magnetic resonance spectroscopy – H1MRS) u pacjentów z MHE lub bez w porównaniu z grupą kontrolną.

Materiał i metody: Badanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego przeprowadzono u 36 pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby i u 34 zdrowych ochotników odpowiednio dobranych pod względem wieku, płci i poziomu wykształcenia. U każdego uczestnika wykonano badania laboratoryjne oraz testy neuropsychologiczne.

Wyniki: Wyniki badań biochemicznych oceniających czynność wątroby były podobne u chorych na MHE i bez niej, jednak różniły się istotnie w porównaniu z grupą kontrolną. Tylko u pacjentów z MHE PT i stężenia amoniaku korelowały z wynikami testów WAIS-R (PL), zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. U pacjentów z marskością wątroby stwierdzono znaczące zmniejszenie stosunku myo-inositol/creatine (Mi/CR) i myo-inositol/choline (Mi/Cho) w trzech badanych regionach mózgu w porównaniu z grupą kontrolną. Pacjenci z MHE “+” mieli znacząco zmniejszony stosunek N-acetyloasparginianu/kreatyny (NAA/Cr) w porównaniu z grupą MHE “–” w substancji szarej kory mózgu w płacie potylicznym.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe