Czy LDEK można zdawać dożywotnio?

Udostępnij:
Zasady dotyczące Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego regulują przepisy zawarte w ustawie. Jaki to akt prawny i czy LDEK można zdawać bez ograniczeń czasowych, wyjaśniają prawnicy.
Pytanie:
Chciałbym zapytać, czy istnieją przepisy prawne określające termin (ramy czasowe) np. 5 lat od zakończenia stażu podyplomowego, lub liczbę podejść np. 10, w zdawaniu egzaminu LDEK? Czy ten Egzamin można teoretycznie zdawać "dożywotnio"?
Odpowiedź:
Nie ma podstaw prawnych, które określałyby dopuszczalną liczbę podejść lub ograniczałyby ramy czasowe możliwości przystąpienia do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego („LDEK”), po ukończeniu przez przystępującego stażu podyplomowego.
Uzasadnienie:
Zasady dotyczące Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w obowiązującym na jej podstawie Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.
Zgodnie z art. 14e ust. 5 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty „osoba, która złożyła LEK lub LDEK z wynikiem negatywnym albo złożyła LEK lub LDEK z niesatysfakcjonującym ją wynikiem, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie”. Na podstawie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż osoby uprawnione na mocy ustawy do złożenia LDEK, mogą podchodzić do niego nieograniczoną ilość razy, przez nieograniczony okres czasu, gdyż wyżej wymienione akty jednocześnie nie zawierają regulacji jednoznacznie ograniczających taką możliwość.
Powyższe potwierdzają również przepisy dotyczące opłat egzaminacyjnych, a mianowicie art. 14a ust. 8 w/w ustawy oraz § 17 w/w rozporządzenia. Zgodnie z tymi regulacjami pierwsze zgłoszenie do LDEK jest bezpłatne, z kolei za drugie i każde następne osoba przystępująca do LDEK musi uiścić opłatę egzaminacyjną.
Wskazać przy tym można, iż jedynym przepisem ograniczającym możliwość powtórnego podejścia do LDEK jest art. 14d ust. 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z tym przepisem osoba zdyskwalifikowana z powodu korzystania z pomocy naukowych lub urządzeń służących do kopiowania lub przekazywania i odbioru informacji podczas zdawania LDEK-u po raz pierwszy, nie może przystąpić do LDEK w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji. Niemniej, zauważyć należy, że nawet osoba zdyskwalifikowana ma możliwości podchodzenia do LDEK nieograniczoną ilość razy, po egzaminie odbywającym się w najbliższym terminie przypadającym po dniu dyskwalifikacji.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2018 r. poz. 617 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu końcowego (Dz.U. 2017 poz. 1877).
Autorzy:
1. Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
2. Katarzyna Hałaburda, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.