Wyślij
Udostępnij:
 
 
Pacjent na środkach odurzających- co powinien zrobić szpital?
Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 21.02.2017
 
 
Czy personel szpitala powinien powiadomić policję w przypadku stwierdzenia zażycia środków odurzających przez małoletniego pacjenta? Odpowiedź prawników może zdziwić.
PYTANIE:
Do szpitala trafiła w stanie ciężkim małoletnia dziewczyna przywieziona prosto ze szkoły z podejrzeniem zażycia jakiegoś środka odurzającego. Czy powinniśmy zgłosić ten przypadek Policji?

ODPOWIEDŹ:
Nie trzeba zgłosić Policji przyjęcia do szpitala dziecka pod wpływem środków odurzających.

UZASADNIENIE:

Każdy ma obowiązek powiadomienia Policji o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego, m.in. używaniu przez niego alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia. Jednakże ten społeczny nakaz nie znosi obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, gdyż ten szczególny obowiązek medyka nie może zostać uchylony przez ogólnie obowiązujące normy. Nie jest więc konieczne zgłoszenie przypadku przyjęcia dziecka Policji.

Tajemnica lekarska obejmuje wszelkie informacje dotyczące pacjenta, które zostały uzyskane przez osoby wykonujące zawody medyczne podczas udzielania pomocy, w tym informację o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa i to bez względu na rodzaj czynu zabronionego. Tajemnica ta ma charakter względny, może więc dojść do jej uchylenia w pewnych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Lekarz zwolniony jest z obowiązku zachowania tajemnicy w sytuacji, gdy jej zachowanie może spowodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pacjenta lub innych osób. Wydaje się jednak, że taka sytuacja nie zachodzi w niniejszej sprawie. Tym samym o przyjęciu dziecka należy zawiadomić rodziców, którzy sami zdecydują, czy będą chcieli zgłosić zaistniałe zdarzenie Policji.

Na szpitale wprawdzie nałożono obowiązek zgłaszania na Policję przyjęcia dziecka, z którego rodzicem albo opiekunem nie można się skontaktować, ale przypadek ten dotyczy dziecka, którego tożsamości nie można ustalić. Taka sytuacja też nie ma miejsca w niniejszej sprawie albowiem dziecko przywieziono prosto ze szkoły i na pewno jego tożsamość jest znana. Nawet powyższy obowiązek nie obejmuje jednak podawania dodatkowych informacji o pacjencie, np. podejrzenia zażycia środka odurzającego, jak również nie upoważnia do udostępniania Policji dokumentacji medycznej.

PODSTAWA PRAWNA:

1. art. 4 Ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2016.1654)
2. art. 40 Ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2017.125)
3. art. 13 – 14 Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186)
4. art. 28a Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638).


AUTORZY:

Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe