Wyślij
Udostępnij:
 
 
Praca pielęgniarek po ewentualnej likwidacji NZOZ
 
Działy: Polecamy
Jak będzie wyglądała praca pielęgniarek w obecnych NZOZ jeśli dojdzie do likwidacji tego typu świadczeniodawców? Choć ustawa POZ nadal jest przedmiotem dyskusji w środowisku medycznym takie pytanie już wpłynęło do bezpłatnej strefy porad prawnych.
PYTANIE:
Czy będziemy mogły nadal świadczyć usługi pielęgniarskie samodzielnie w ramach umowy, pracujemy od 19 lat w NZOZ czy dojdzie do likwidacji tego typu świadczeniodawców i będziemy zmuszone pracować pod "opieką" lekarza.

ODPOWIEDŹ:
Na wstępie należy zaznaczyć, że ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (dalej: projekt Ustawy, ustawa POZ) w dalszym ciągu jest w trakcie procesu legislacyjnego. Ustawa POZ jest przedmiotem dyskusji w środowisku medycznym. W ramach konsultacji publicznych do projektu Ustawy zgłoszono liczne uwagi i nie można wykluczyć, że w ostateczny kształt przepisów ulegnie zmianie.
Po pierwsze, wedle art. 10 ustawy POZ, zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje zespół POZ. Przyjęto, że koordynatorem zespołu będzie lekarz. Nie oznacza to jednak, że pielęgniarki utracą tym samym samodzielność (odrębność) w zakresie kompetencji. Jak wskazano w dokumencie „Ocena Skutków Regulacji”, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ współpracują ze sobą, z zachowaniem samodzielności zawodowej. Takie podejście wydaje się być zasadne w perspektywie konieczności zapewnienia ochrony zdrowia. Należy mieć na względzie, że zapewnienie pacjentowi ciągłości i kompleksowości opieki wymaga współpracy lekarza i pielęgniarki. Dlatego też zespół POZ ma działać w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków.
Po drugie, brzmienie ustawy nie zakłada likwidacji Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Jak wskazano uzasadnieniu, zostanie utrzymana możliwość prowadzenia działalności w ramach POZ różnych podmiotów leczniczych (przedsiębiorcy: osoby fizyczne lub prawne, organizacje pozarządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) oraz praktyk zawodowych (indywidualne i grupowe, lekarskie, pielęgniarskie lub położnych).
Po trzecie, jak wskazano w dokumencie „Ocena Skutków Regulacji” zasady dotyczące prawa wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej pozostawiono bez zmian w stosunku do obowiązujących regulacji w tym zakresie, w tym również w sytuacji gdy nie działają w ramach jednego podmiotu leczniczego. W konsekwencji oświadczenia woli pacjentów o wyborze lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ zachowują ważność. Zgodnie z art. 8 ust. 3 świadczeniobiorca może wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u tego samego świadczeniodawcy albo u różnych świadczeniodawców albo lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ będących świadczeniodawcami.

AUTOR:
Wiktoria Jaromska, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe