Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu

Sejm: Kluczowe ustawy zdrowotne przyjęte

Udostępnij:
Posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu i uchwalili ostateczne brzmienie nowelizacji ustaw: refundacyjnej, o świadczeniach zdrowotnych i o uszczelnieniu ustawy prawo farmaceutyczne. Przyjęte zostały także ustawy, o niektórych zawodach medycznych i szczególnej opiece pediatrycznej. Do ich wejścia w życie brakuje jedynie podpisu prezydenta.
W czwartek 17 sierpnia na posiedzeniu Sejmu procedowane były kluczowe dla ochrony zdrowia ustawy – o niektórych zawodach medycznych, refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, o szczególnej opiece geriatrycznej. W bloku ustaw farmaceutycznych i zdrowotnych znalazła się także ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, do której trafiły zmiany w Prawie farmaceutycznym mające uszczelnić tzw. aptekę dla aptekarza. Zaskoczenia nie było, wszystkie zostały przegłosowane.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że będzie to ostatnie posiedzenie Sejmu w tej kadencji, pojawiła się zapowiedź, że Sejm wznowi obrady w środę, 30 sierpnia, o godz. 18:00.

Niektóre zawody medyczne uregulowane
Sejm poparł część propozycji Senatu od ustawy o niektórych zawodach medycznych, która reguluje pracę kilkunastu zawodów medycznych, m.in. asystentki stomatologicznej, elektroradiologa czy technika farmaceutycznego.

Podczas głosowania Sejm przyjął m.in. poprawkę, by zrezygnować z normowania w ustawie zasad wykonywania zawodu przez technika dentystycznego. Odrzucona z kolei została propozycja, która przesądzała, że wykonywanie czynności zawodowych przez higienistkę stomatologiczną w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej odbywa się pod nadzorem lekarza dentysty.

Posłowie odrzucili również m.in. rozwiązanie, zgodnie z którym instruktor terapii uzależnień, który nie wykonywał tego zawodu dłużej niż pięć lat w ostatnich sześciu latach, a zamierza podjąć jego wykonywanie, jest obowiązany przez sześć miesięcy wykonywać go pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień.

Przypomnijmy. Celem ustawy jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru i odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Dokument przewiduje m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, dzięki któremu będzie możliwa weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów.

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej wejdzie w życie
Sejm nie poparł także poprawek Senatu do nowelizacji ustaw o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Odrzucona została m.in. poprawka dotycząca zmiany źródła finansowania refundacji kosztów bezpłatnego zaopatrzenia w leki dzieci i osób powyżej 65. roku życia. Senat chciał, by koszty były ponoszone bezpośrednio z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister zdrowia. Sejm odrzucił tę propozycję. Pozostaje dotychczasowe brzmienie, że finansowanie jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sejm odrzucił też propozycję Senatu, z której wynikało, że w przypadku recept opatrzonych adnotacją "nie zamieniać" lub "NZ" osoba wydająca przepisany lek, środek spożywczy lub wyrób medyczny nie ma obowiązku informowania świadczeniobiorcy o możliwości nabycia leku innego niż przepisany na recepcie ani wydania zamiennika na żądanie świadczeniobiorcy.

Ustawa poszerza grupę uprawnionych do bezpłatnych leków o dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat. Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków będzie sukcesywnie rozszerzana.

Seniorzy otrzymają dostęp do specjalistycznej opieki
Sejm nie poparł też większości propozycji Senatu do ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Określa ona cele, organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami, które ukończyły 75. rok życia.

Sejm odrzucił m.in. poprawkę dotyczącą rozszerzenie zakresu beneficjentów ustawy o osoby, które ukończyły 65 lat. Nie poparł także propozycji wydłużającej wejście w życie ustawy o 2 lata, do 1 stycznia 2026 r. Senatorowie chcieli też współuczestniczenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w procedurze tworzenia wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej. Ta poprawka również nie uzyskała akceptacji większości posłów.

Sejm przyjął za to poprawkę doprecyzowującą, która mówi, że łączny okres korzystania ze świadczeń dziennego ośrodka opieki geriatrycznej nie może przekroczyć 12 tygodni w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia korzystania z usług dziennego ośrodka opieki geriatrycznej. Posłowie poparli także poprawki o charakterze redakcyjnym.

Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej powstała z inicjatywy prezydenta. W regulacji wprowadzono nowe rozwiązania, tj: przesiewową ocenę geriatryczną na poziomie POZ, uruchomienie sieci centrów zdrowia 75+ oraz utworzenie nowych oddziałów geriatrycznych.

Podstawą działania placówek szczególnej opieki geriatrycznej, działających na terenie województwa, będzie plan sporządzany przez wojewodę i zatwierdzany przez ministra zdrowia.

W projekcie wskazano m.in., że ostateczny termin utworzenia centrów przez powiaty w przypadku, gdy wynika to z wojewódzkiego planu albo konieczności zawarcia porozumienia z innym powiatem, to nie później niż 5 lat od wejścia w życie ustawy.

Apteka dla Aptekarza
Sejm zdecydował również o przyjęciu przepisów przeciwdziałających przejmowaniu placówek przez zagraniczne sieci apteczne czyli Apteki dla Aptekarz (AdA. 2.0) . W trakcie głosowania nie przyjęto jednak żadnej z poprawek senackich, które miały charakter redakcyjny, a nie merytoryczny.

Przepisy, o których mowa, znalazły się w postaci wrzutki w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

Teraz przyjęte przez Sejm ustawy trafią do podpisu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Przeczytaj także: "Reforma unijnego prawa farmaceutycznego - branża farmaceutyczna i biotechnologiczna przedstawiły wspólne stanowisko".
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.