PULMONOLOGIA
Płuco i opłucna
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Alektynib skuteczniejszy od chemioterapii w leczeniu uzupełniającym NDRP

Udostępnij:

NDRP to najczęstszy typ nowotworu płuca, który odpowiednio wcześnie rozpoznany może być skutecznie leczony. Terapia adjuwantowa coraz częściej opiera się na leczeniu biologicznym, co znacznie zwiększa odsetek przeżyć 5-letnich. Przekonuje o tym najnowsza publikacja z „The New England Journal of Medicine”.

Chemioterapia oparta na pochodnych platyny jest zalecaną metodą leczenia uzupełniającego u pacjentów z resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca ALK-dodatnim. Silnie selektywnym inhibitorem kinaz tyrozynowych ALK jest alektynib (w Polsce znany pod nazwą handlową Alecensa), jednak dotychczas brakowało dowodów dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa tego w leku w terapii adjuwantowej NDRP. W międzynarodowym, randomizowanym badaniu fazy III 257 pacjentów z całkowicie usuniętym guzem płuca ALK-dodatnim w stadium IB (guzy co najmniej 4 cm), II lub IIIA (według klasyfikacji Cancer Staging Manual of the American Joint Committee on Cancer i Union for International Cancer Control) zostało losowo przydzielonych w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej alektynib (600 mg dwa razy na dobę) doustnie przez 24 miesiące lub dożylną chemioterapię opartą na pochodnych platyny w czterech 21-dniowych cyklach.

Po 2-letnim okresie obserwacji odsetek pacjentów w stadium choroby II lub IIIA, którzy uzyskali przeżycie wolne od choroby, wynosił 93,8 proc. w grupie leczenia biologicznego i 63 proc. wśród osób przyjmujących pochodne platyny; ponad 30-procentowa różnica osiągnęła istotność statystyczną. Co więcej, inhibitor ALK prowadził do 78-procentowego spadku ryzyka rozprzestrzenienia się nowotworu do ośrodkowego układu nerwowego. Co do bezpieczeństwa, to nie udokumentowano działań niepożądanych, których nie znano z wcześniejszych badań, a i te okazały się w znacznej większości łagodne do umiarkowanych i nie prowadziły do konieczności przerwania terapii.

Bardzo skuteczny, bezpieczny i dostępny w przystępnej, doustnej formie - oto główne korzyści wynikające z terapii adjuwantowej alektynibu. Należy jednak pamiętać, że pierwszym ograniczeniem jest cena, a drugim fakt, że skuteczność leku jest warunkowana odpowiednio wczesnym rozpoznaniem samej choroby.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.