Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią poprawia przeżycia chorych na NDRP

Źródło: New England Journal of Medicine/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 21.05.2018
 
 
Dodanie inhibitora immunologicznego punktu kontrolnego, pembrolizumabu do standardowej chemioterapii istotnie statystycznie wydłuża czas przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) w porównaniu do samej chemioterapii u chorych na przerzutowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Wyniki najnowszego badania 3. fazy KEYNOTE-189 opublikowano w New England Journal of Medicine.
Odległe wyniki leczenia chorych na zaawansowanego NDRP są nadal niezadowalające, a standardem jest chemioterapia. Podczas tegorocznego kongresu American Association for Cancer Research (AACR), który odbył się 14–18 kwietnia w Chicago przedstawiono wyniki badania klinicznego KEYNOTE-189. Do badania włączono 616 chorych na niepłaskonabłonkowego NDRP w IV stopniu zaawansowania, którzy nie byli dotychczas leczeni. U chorych tych nie stwierdzono aktywującej mutacji w genie EGFR ani rearanżacji w genie ALK. Chorych zrandomizowano w stosunku 2:1 do ramienia otrzymującego pembrolizumab w skojarzeniu z karboplatyną/cisplatyną i pemetreksedem (410 chorych) lub do ramienia otrzymującego samą chemioterapię (206 chorych). Mediana czasu obserwacji wynosiła 10,5 miesiąca. Mediana czasu przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) nie została osiągnięta w ramieniu z pembrolizumabem, natomiast u chorych leczonych samą chemioterapią wyniosła 11,3 miesiąca (HR dla zgonu 0,49; 95% CI 0,38-0,64; p < 0,00001). W trakcie czasu obserwacji zmarło 31% chorych z ramienia otrzymującego pembrolizumab oraz 52,4% chorych leczonych chemioterapią. Korzyść z zastosowania pembrolizumabu obserwowano niezależnie od ekspresji PD-L1 na komórkach guza. U chorych otrzymujących pembrolizumab stwierdzono również istotne statystycznie wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (HR 0,52; 95% CI 0,43-0,64; p <0,00001).

W całej grupie chorych odsetek odpowiedzi wynosił 47,6% u chorych leczonych pembrolizumabem oraz 18,9% u chorych otrzymujących jedynie chemioterapię (p < 0,00001).

Działania niepożądane w stopniu ≥ 3. odnotowano u 67,2% chorych w ramieniu z pembrolizumabem i 65,8% w ramieniu z samą chemioterapią. Leczenie przerwano z uwagi na działania niepożądane u 13,8% chorych otrzymujących pembrolizumab w porównaniu do 7,9% chorych w ramieniu kontrolnym.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe