Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Epidemiologia i obraz kliniczny ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń
Źródło: AK/Epidemiology and Outcomes of Granulomatosis With Polyangiitis in Pediatric and Working-AgeAdult Populations In the United States: Analysis of a Large National Claims Database. Arthritis Rheumatol. 2018 Dec;70(12):2067-2076.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 08.01.2019
 
 
Na łamach Arthritis & Rheumatology opublikowano wyniki retrospektywnej analizy danych za lata 2006 – 2014, obejmującej populację Stanów Zjednoczonych, dotyczącej epidemiologii i przebiegu klinicznego ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA). Wartość opracowania tym większa, że badana populacja liczyła 5562 chorych (<65 roku życia), spośród których 214 przypadków stanowiły osoby o początku choroby w wieku dziecięcym (3.8%).
Analiza porównawcza obu analizowanych grup chorych wykazała większą zapadalność na GPA w populacji osób dorosłych (12.8 przypadków/1 mln pacjento-lat vs 1.8 przypadków/1 mln pacjento-lat). Podobnie w przypadku chorobowości - odpowiednio 3.4 przypadków/ 1 mln pacjento-lat (dzieci) vs 30.5 przypadków/ 1 mln pacjento-lat (dorośli). W obu przypadkach choroba nieco częściej występowała wśród płci żeńskiej (63% w populacji pediatrycznej oraz 53% w grupie osób 18-64 lata). Średnia wieku w chwili rozpoznania dla populacji pediatrycznej wynosiła 15 lat, natomiast w przypadku osób dorosłych – 53 lata. W populacji dziecięcej tylko w ok. 20% przypadków rozpoznanie dotyczyło osób przed 12 rokiem życia. Analiza przebiegu klinicznego choroby wykazała większą częstość hospitalizacji w populacji dziecięcej (RR 1.3), ponadto w tej grupie obserwowano częściej występowanie powikłań hematologicznych choroby – leukopenii (RR 2.6), neutropenii (RR 2.2), hypogammaglobulinemii (RR 3.7). Wśród dzieci chorych na GPA rzadziej natomiast występowała konieczność przewlekłej tlenoterapii (RR 0.3), ponadto rzadziej obserwowano nowotwory (RR 0.2). Analiza powikłań GPA nie wykazała istotnych różnic pomiędzy analizowanymi grupami za wyjątkiem stenozy podgłośniowej, która była znacząco częstsza w grupie wiekowej 12-21 lat, w porównaniu do grupy chorych w wieku 50-60 lat (RR 3.2). Częstość schyłkowej niewydolności nerek była podobna w obu grupach. U większości chorych progresję do schyłkowej niewydolności nerek obserwowano już w pierwszym roku choroby. Częstość ciężkich infekcji była również podobna w obu populacjach, jednak hospitalizacje były częstsze w populacji pediatrycznej.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe