SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Leczenie dny moczanowej febuksostatem
 
Kategorie: Krystalopatie
Działy: Doniesienia naukowe
Febuksostat jest inhibitorem oksydazy ksantynowej, w skutek jego działania obniża się stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi. Lek znajduje zastosowanie w leczeniu dny moczanowej, ma dobry profil bezpieczeństwa, a najczęstszym odnotowywanym działaniem niepożądanym na początku trwania leczenia są napady dny moczanowej.
Po rozpoczęciu terapii febuksostatem obserwuje się wahania poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi chorego, a także dochodzi do uwalniania kwasu moczowego z istniejących depozytów moczanu sodu. Najprawdopodobniej zjawiska te przyczyniają się do występowania incydentów napadów dny (pomimo stosowanego leczenia). Sytuacja taka może powodować zniechęcenie się chorego do stosowania leku. Według wytycznych amerykańskich na początku terapii obniżającej poziom kwasu moczowego zaleca się jednoczesne stosowanie kolchicyny, która ma zapobiegać napadom dny na początku terapii. Kolchicyna w przewlekłym stosowaniu może wykazywać działania toksyczne. Wydaje się zatem, że rozwiązaniem tego problemu mogłoby być stopniowe zwiększanie dawki febuksostatu.

Japońscy naukowcy przeprowadzili prospektywne, randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne, w którym leczonych było 241 chorych z rozpoznaniem dny moczanowej. Zastosowano trzy różne strategie leczenia: grupa A: stopniowowe zwiększanie dawki febuksostatu od 10 do 40 mg, grupa B stała dawka febuksostatu 40mg/dobę oraz kolchicyna 0,5mg/dobę, grupa C stała dawka febuksostatu 40mg/dobę. Chorych obserwowano przez 12 tygodni odnotowując napady dny, które zdefiniowano jako każdą potrzebę zastosowania niesteroidowego leku przeciwbólowego (NLPZ) z powodu zaostrzenia objawów dny moczanowej. W grupie A odnotowano 20/96 , w grupie B 18/95, a w grupie C 18/50 zaostrzeń dny moczanowej. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w częstości napadów dny w grupie A i B. Grupa C był mniej liczna z powodów etycznych, gdyż jest to strategia mniej korzystna dla chorego wobec istniejących danych. Statystycznie w grupie A i B incydenty zaostrzeń dny występowały rzadziej niż w grupie C. Tym samym udowodniono, że strategia stosowania dodatkowo kolchicyny przy rozpoczynaniu leczenia febuksotatem okazała się równie skuteczna jak strategia stopniowego zwiększania dawki febuksostatu, co biorąc pod uwagę działania niepożądane związane z kolchicyną wydaje się dobrą alternatywa w leczeniu inicjującym dny moczanowej. Stopniowe zwiększanie dawki febuksostatu ( 4 tygodnie- 10mg, 4 tygodnie- 20mg, następnie 40mg/dobę) wydaje się być również lepszą strategią niż włączanie od początku dawki 40mg/dobę. Mimo, iż poziom kwasu moczowego w surowicy krwi obniżał się wolniej przy stopniowym zwiększaniu dawki leku, jednak w 12 tygodniu odsetek pacjentów, którzy osiągnęli cel terapeutyczny (poziom kwasu moczowego <6mg/dl) we wszystkich grupach był jednakowy.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe