SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w zapaleniach naczyń z przeciwciałami ANCA
 
Zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych w AAV tłumaczy się, obserwowanymi w tej grupie chorych zmianami w układzie krzepnięcia, między innymi związanymi z obecnością przeciwciał przeciwko plazminogenowi (niemal niespotykanych u osób zdrowych), sugeruje się ponadto udział wielu innych mechanizmów znajdujących się obecnie w fazie badań.
Międzynarodowa grupa badaczy skupiona wokół grupy EUVAS (European Vasculitis Society) dokonała analizy czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w populacji chorych z zapaleniami naczyń z obecnymi przeciwciałami ANCA (AAV, ANCA-associated vasculitides).

Źródłem danych do analizy były randomizowane badania kliniczne prowadzone pod patronatem EUVAS, obejmujące chorych z rozpoznaniem ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA, granulomatosis with polyangiitis), mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA, microscopic polyangiitis) oraz zapaleniem naczyń ograniczonym do nerek (RLV, renal limited vasculitis).

Badaniem objęto w sumie 417 chorych (55% z GPA, 45% z MPA/RLV). Średnia wieku wynosiła 60 lat. Ponad 54% badanych stanowili mężczyźni. Częstość powikłań zakrzepowo-zatorowych wynosiła w badanej grupie 9,8% (41/417). Wyniki przedstawianego badania, przeciwnie do wcześniejszych doniesień, nie wskazują na związek zakrzepicy z wiekiem chorych. Ocena metodą nieskorygowanej analizy jednowymiarowej wskazała na związek następujących zmiennych z ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: aktywność choroby (oceniana w skali BVAS) - OR (iloraz szans) 1,05, wystąpienie choroby nowotworowej - OR 2,6, zajęcie oka lub błon śluzowych - OR 2,13 oraz wyjściowe stężenie kreatyniny - OR 1,08. Analiza wielowymiarowa wykazała natomiast związek zajęcia skóry (OR 4,83) oraz przewodu pokarmowego (OR 6,27) - obie zmienne oceniane w skali BVAS, podwyższonych wartości CRP (OR 1,05) i kreatyniny (OR 1,17) z ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe