eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Adaptacja zawodowa pielęgniarek/pielęgniarzy a otrzymywane wsparcie ze strony współpracowników

Dariusz Bazaliński
1, 2
,
Joanna Przybek Mita
2, 3
,
Anna M. Wójcik
3
,
Beata Ochab
4

  1. Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie
  2. Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu
  3. Szpital Specjalistyczny – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Fr. B. Markiewicz w Brzozowie
  4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(1): 15–22
Data publikacji online: 2022/04/22
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel
Celem pracy była ocena procesu adaptacji zawodowej pielęgniarek/pielęgniarzy oraz otrzymywanego wsparcia ze strony współpracowników.

Materiał i metody
Do badań zasadniczych zakwalifikowano 96 pielęgniarek (96,0%) i 4 pielęgniarzy (4,0%), którzy podjęli pracę w zawodzie na terenie województwa podkarpackiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i analizę literatury, posłużono się techniką ankietowania. Wykorzystano autorski kwestionariusz oceny postrzeganej adaptacji oraz Skalę Wsparcia Społecznego (SWS). Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu Manna-Whitneya oraz Kruskala-Wallisa. Rzetelność skal oceniono współczynnikiem a Cronbacha. Przyjęto poziom istotności p < 0,05. Obliczeń dokonano za pomocą programu IBM SPSS Statistics 20.

Wyniki
Pielęgniarki/pielęgniarze najczęściej podejmowali pracę w POZ (13,0%), na bloku operacyjnym (11,0%), oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (9,0%), chirurgii (6%) oraz innych zachowawczych. Średni czas wdrożenia do pracy jednozmianowej w okresie adaptacji wyniósł 1,8 miesiąca. W największym stopniu badani dostrzegli adaptację w zakresie komunikacji w zespole (4,10) oraz współpracy w zespole (4,07). Ogólny poziom adaptacji wyniósł 3,84 na skali 1–5 pkt. Najwyższy poziom wsparcia pielęgniarki/pielęgniarze odczuwali w zakresie wsparcia informacyjnego (12,32). Uzyskane wyniki wskazują, że badani odczuwają wysoki poziom wsparcia ze strony współpracowników.

Wnioski
Badani wprowadzeni w specyfikę pracy w danej placówce, pracujący pod nadzorem mentora prezentują wysoki poziom postrzeganej adaptacji zawodowej.Aim
Aim of the study was to evaluate the process of professional adaptation of nurses and the support received from colleagues.

Material and methods
96 nurses (96.0%) and 4 nurses (4.0%) who started working in the profession in the Podkarpackie province were qualified for the primary study. The dia­gnostic survey method and the analysis of literature were applied, and the questionnaire technique was used. The author’s questionnaire for assessment of perceived adaptation and Social Support Scale (SWS) were used. Differences between variables were verified using Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. Reliability of the scales was assessed by the Cronbach’s a coefficient. A significance level of p < 0.05 was assumed. Calculations were performed using IBM SPSS Statistics 20 program.

Results
The nurse(s) were most likely to work in Primary Care (13.0%), Operating Theatre (11.0%), OAIT (9.0%), Surgery (6%), and other conservative. The average time of implementation to single shift work during the adaptation period was 1.8 months. The respondents perceived adaptation to be greatest in the areas of team communication (4.10) and team collaboration (4.07). The overall level of adaptation was 3.84 on a 1-5 point scale. The highest level of support the nurse(s) perceived was in the area of informational support (12.32). The results indicate that the respondents perceived a high level of support from their coworkers.

Conclusions
Respondents who are introduced to the specifics of working in a particular facility, working under the supervision of a mentor, present a high level of perceived professional adaptation.

słowa kluczowe:

pielęgniarka, adaptacja zawodowa, postrzegane wsparcie

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.