ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Addenbrooke’s Cognitive Examination-III (ACE-III) jako nowe potencjalne narzędzie do przesiewowego wykrywania zaburzeń poznawczych w przebiegu stwardnienia rozsianego

Małgorzata Figlus
,
Magdalena Obrembska
,
Elżbieta Miller
,
Andrzej Głąbiński

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (4): 281-288
Data publikacji online: 2018/11/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Zaburzenia funkcjonowania poznawczego występują u ponad połowy osób chorujących na stwardnienie rozsiane (SM). Ocena poziomu funkcjonowania poznawczego u pacjentów z SM ma istotne znaczenie dla oceny przebiegu choroby i podejmowania odpowiednich interwencji terapeutycznych. Za cel pracy przyjęto analizę przydatności testu ACE-III (Addenbrooke’s Cognitive Examination-III) jako przesiewowego narzędzia do wykrywania zaburzeń poznawczych w przebiegu SM.

Metody
Do badania zakwalifikowano 28 pacjentów z SM oraz 24 pacjentów z grupy kontrolnej dobranych pod względem wieku i płci. Ocenę funkcji poznawczych przeprowadzono przy użyciu wersji A formularza ACE-III. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej poszerzonej o wykreślenie krzywych ROC (receiver operating characteristic), obliczenie AUC (area under the curve) i określenie optymalnych punktów odcięcia dla poszczególnych podskal testu wyznaczonych w oparciu o wartość indeksu Youdena.

Wyniki
Poziom wszystkich funkcji poznawczych był niższy w grupie pacjentów z SM. Istotne statystycznie różnice (p < 0,005) wykazano dla wyniku ogólnego testu, pamięci, Mini-ACE (M-ACE) i fluencji. Największe wartości AUC uzyskano dla wyniku ogólnego, pamięci, M-ACE oraz fluencji. Przy przyjętym poziomie odcięcia 97 punktów test charakteryzował się czułością 75% oraz specyficznością ponad 95%. W zakresie pamięci i fluencji test charakteryzował się czułością bliską 60% i specyficznością ponad 90%.

Wnioski
Test ACE-III wykazuje wysoką dokładność diagnostyczną oraz dobrą czułość i specyficzność diagnostyczną w ocenie zaburzeń poznawczych. Wyniki badania funkcji poznawczych testem ACE-III dotyczące pogorszonego funkcjonowania pacjentów z SM w zakresie pamięci oraz fluencji pokrywają się z wnioskami z literatury przedmiotu dotyczącymi zaburzeń poznawczych w SM i są próbą scharakteryzowania profilu zaburzeń funkcji poznawczych prezentowanego przez pacjentów z SM.Purpose
Cognitive dysfunction occurs in more than half of patients with multiple sclerosis (MS). The evaluation of the level of cognitive functioning in MS patients is important for the assessment of the disease course and deciding on appropriate therapeutic interventions. The purpose of the study was to analyse the suitability of the Addenbrooke’s Cognitive Examination-III (ACE-III) as a screening tool for detecting cognitive dysfunctions in MS.

Methods
The study included 28 MS patients and 24 age- and gender-matched controls. The evaluation of cognitive functioning was conducted with ACE-III. The results were subjected to statistical analysis expanded by determining the optimal cut-off points for individual subscales of the test.

Results
The level of all cognitive functions was lower in MS patients. Statistically significant differences (p < 0.005) were demonstrated for the results of the ACE-III total score, memory, Mini-ACE (M-ACE) and fluency. The highest AUC values were obtained for total score, memory, M-ACE and fluency. With the cut-off level of 97 points, the test was characterised by sensitivity of 75% and specificity of over 95%. In terms of memory and fluency, the test was characterised by sensitivity close to 60% and specificity over 90%.

Conclusions
The ACE-III presents high diagnostic accuracy, good sensitivity and diagnostic specificity in the assessment of cognitive dysfunctions in MS. The results of the study concerning the deteriorated functioning of MS patients in terms of memory and fluency coincide with the conclusions from the literature and are an attempt to characterise the profile of cognitive dysfunctions in MS patients.

słowa kluczowe:

stwardnienie rozsiane, zaburzenia poznawcze, badanie zaburzeń poznawczych

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe